Упражняването на дейност като застрахователен агент от физическо лице е свободна професия; то не може да бъде в трудови правоотношения със застраховател. Застрахователният агент не може да работи за застрахователен брокер. Застрахователните агенти биват обвързани и необвързани. Обвързаният застрахователен агент не може да събира премии и да извършва плащания към потребителите на застрахователни услуги. Застрахователният агент може да посредничи за един застраховател, получил лиценз за извършване на застраховане, обхващащо застраховки по раздел I от приложение № 1 от КЗ, и за един застраховател, получил лиценз за извършване на застраховане, обхващащо застраховки по раздел II от приложение № 1 от КЗ. Със съгласието на тези лица, застрахователният агент може да извършва застрахователно посредничество и за други застрахователи, ако извършва посредничество по застраховки, различни от вида на застраховките, за които вече е упълномощен.

Застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.

Отношенията между застрахователя и застрахователния агент се уреждат с писмен договор - "договор за застрахователно агентство", като видът на агента задължително се указва в него.

Застрахователният агент е длъжен да поддържа задължителна застраховка "Професионална отговорност", валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, която да покрива отговорността за вреди, настъпили на територията на държава членка при извършване на дейност по застрахователно посредничество вследствие на неговото виновно действие или бездействие. Минималната застрахователна сума на застраховката е 2 000000 лв. за всяко застрахователно събитие и 3 000000 лв. за всички застрахователни събития за една година. Тази застраховка покрива отговорността за вреди, причинени и от виновно действие или бездействие на застрахователен агент - физическо лице, или на негови служители, ако той е юридическо лице, по повод извършването на застрахователно посредничество. За изпълнението на тези задължения застрахователният агент представи декларация от застрахователя/застрахователите, които са го упълномощили да извършва застрахователно посредничество, за поемане на пълна отговорност за неговите действия като посредник.

Вписването в регистъра е условие за започването и законосъобразното извършване на съответната дейност.

Правно основание

Кодекс за застраховането (КЗ)

Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15)

Заповед № 204 от 13.10.2006 г. за утвърждаване на минимално съдържание на удостоверенията за легитимация на застрахователните агенти


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган по извършване на административната услуга е Комисията за финансов надзор.

2. Заявител

Заявител е застрахователят, който има сключени договори с лица за застрахователно агентство, включени в списък, воден от застрахователя по образец, определен от заместник-председателя.

3. Необходими документи

Застрахователят подава заявление до Комисията за финансов надзор за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор на лицата, с които има сключени договори за застрахователно агентство.

Застрахователят отразява всяка промяна във фактите и обстоятелствата в списъка който води за лицата с които има сключени договори за застрахователно агентство и уведомява за това комисията в 7-дневен срок от узнаването на съответния факт или обстоятелство. Към уведомлението се прилагат документите, удостоверяващи извършената промяна.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Въз основа на подадените документи се извършва вписване в регистъра. След вписването на застрахователния агент в регистъра, застрахователят му издава удостоверение за легитимация по образец, определен от заместник-председателя на КФН, което съдържа най-малко следните данни:

- наименование на застрахователя;
- адрес и телефон на офиса или клона на застрахователя, към който агента извършва дейността;
- служебен номер на агента при застрахователя;
- името и адреса на физическото лице, съответно фирмата, седалището и адреса на управление на застрахователния агент - едноличен търговец и телефон;
- адреса на офиса или клона, в който се извършва дейността;
- видовете застраховки, които може да предлага, и максималния размер на застрахователната сума, до която може да сключва такива застраховки;
- имената на лицата, оправомощени да управляват и представляват застрахователния агент - юридическо лице;
- регистъра, в който е вписан, и начините, по които вписването може да се удостовери;
- текст със следното съдържание: застрахователният агент е вписан в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор. За проверка и допълнителна информация за агента - /www.fsc.bg; /ЕриК/ застрахователни агенти/;
- срок на агентския договор (от /ден /месец /година до /ден /месец /година);
- вид на агента (обвързан/ необвързан) и посочване, че обвързаният застрахователен агент не може да събира премии и да извършва плащания към потребителите на застрахователни услуги;
- видове застраховки, които агентът може да предлага и максималния размер на застрахователната сума, до която може да сключва такива застраховки.

Вписването в регистъра е условие за започването и законосъобразното извършване на съответната дейност.

Заместник-председателят на КФН заличава с решение застрахователния агент от регистъра:

- когато е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за вписването му в регистъра;
- когато не е започнал да извършва дейност по застрахователно посредничество в срок една година от вписването му в регистъра;
- когато е престанал да извършва дейността си за повече от 6 месеца;
- когато е престанал да отговаря на условията за извършване на дейност като застрахователен агент;
- когато срещу него бъде открито производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
- когато е извършил груби или системни нарушения на този кодекс или на актовете по прилагането му;
- при смърт на физическото лице - едноличен търговец;
- по искане на застрахователния агент.

Заместник-председателят заличава с разпореждане застрахователния агент от регистъра и при прекратяване на договора за застрахователно агентство. След заличаването от регистъра застрахователният агент не може да извършва застрахователно посредничество. Застрахователният агент е длъжен да върне издаденото удостоверение за легитимация.