Правно основание

Закон за обществените поръчки (ЗОП)

Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК)

Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закон за защита на конкуренцията, Закон за обществените поръчки и Закон за концесиите

Характеристика

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е независим специализиран държавен орган, чиято цел е осигуряване на защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. Наред с тези основни цели, тя следи и за законосъобразното протичане на процедурите по възлагане на обществените поръчки.

Договор за обществена поръчка е възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура по ЗОП. Актовете на възложителите на обществени поръчки, според ЗОП, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, са индивидуални административни актове. За оспорването на тези актове в ЗОП е предвиден специален ред. Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда за оспорване на процедурите по възлагане на обществените поръчки.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен орган във връзка с разглежданата услуга е КЗК. Всяко решение, действие или бездействие на възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред нея.

2. Лица, които имат право да оспорват процедурата по възлагане на обществена поръчка

Жалба пред КЗК може да подаде всяко заинтересовано лице.

3. Нормативно установени изисквания

Жалбата се подава от заинтересованото лице в 10-дневен срок от уведомяването за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

Забележка: Жалба пред КЗК не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение.

Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако КЗК наложи временна мярка "спиране".

4. Необходими документи

Жалбата се подава до КЗК с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

- наименование на органа, до който се подава;

- наименование, седалище и адрес на управление и данни за съдебната регистрация на жалбоподателя - юридическо лице; името, адреса и данни за самоличността на жалбоподателя, когато е физическо лице;

- наименование, адрес и данни за съдебната регистрация на възложителя;

- данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието, което се обжалва;

- оплакванията и искането на жалбоподателя;

- подпис на лицето, което подава жалбата, или на неговия пълномощник;

- прилагат се доказателствата, с които жалбоподателя разполага, и документ за платена държавна такса.

5. Вътрешен ход на административната услуга

5.1. Образуване на производството

В 3-дневен срок от получаване на жалбата или от отстраняване на нередовностите, председателят на КЗК образува производството и определя докладчик по него. Докладчикът извършва проучване на обстоятелствата по жалбата.

5.2. Искане за налагане на времена мярка

Едновременно с жалбата може да се отправи искане за налагане на временна мярка - спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка. При произнасяне по искането КЗК преценява неблагоприятните последици от забавянето на процедурата и реалната опасност за сериозно увреждане на обществения интерес или на интересите на страните. За налагане на временна мярка жалбоподателят е длъжен да представи обезпечение в законово определени размери.

В 7-дневен срок от образуването на производството КЗК на закрито заседание се произнася по искането за налагане на временна мярка с определение, чрез което допуска временната мярка и определя размера на обезпечението. Обезпечението се представя от жалбоподателя в 5-дневен срок от получаване на съобщение за наложеното обезпечение (то подлежи на връщане, когато наложената мярка бъде отменена или жалбата бъде уважена).

КЗК уведомява страните и Агенцията по обществени поръчки (АОП) за наложената временна мярка в деня на налагането й.

Определението за налагане на временна мярка подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и то не спира производството пред КЗК.

5.3. Провеждане на заседанията

След като приключи проучването и страните са запознати със събраните по преписката доказателства, докладчикът представя преписката на председателя, който насрочва открито заседание за разглеждането й.

Заседанията са редовни, когато присъстват най-малко 5 от членовете на КЗК. Решенията се вземат с явно гласуване с мнозинство от 4 гласа. Ако присъстват по-малко от 7 членове и не може да се постигне мнозинство се приема, че жалбата е оставена без уважение.

Заседанието започва с разглеждане на предварителните въпроси по редовността на процедурата. На страните се задават въпроси с цел да се изяснят обстоятелствата по жалбата. Председателят закрива заседанието, когато спорът бъде изяснен от фактическа и правна страна.

5.4. Постановяване на решение

В двумесечен срок от постъпване на жалбата КЗК се произнася по нея. Най-късно в 14-дневен срок от произнасянето решението с мотивите трябва да бъде изготвено. КЗК в закрито заседание постановява решение, с което:

- оставя жалбата без уважение;

- отменя незаконосъобразното решение на възложителя или установява незаконосъобразното действие или бездействие и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие ( в тази хипотеза КЗК може да даде задължителни указания относно хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка).

КЗК изпраща решенията си до АОП в 7-дневен срок от обявяването им.

5.5 Съдържание на решението на КЗК

Решението на КЗК е писмено и следва да съдържа наименованието на органа, който го е издал, фактическите и правните основания за издаването му, мотиви, диспозитиви и пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва.

Несъгласният с решението член на КЗК го подписва с особено мнение.

5.6. Основания за прекратяване на производството

КЗК с определение прекратява производството:

- при установяване недопустимост на жалбата;

- ако жалбоподателят - физическо лице е починал или юридическото лице е прекратено;

- при оттегляне на жалбата.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

5.7. Такси

Според Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закон за защита на конкуренцията, Закон за обществените поръчки и Закон за концесиите таксите се събират при подаване на жалбата и се заплащат както следва:

- за обжалване на акт на възложител при провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка таксата е в размер на 600 лв.;

- за обжалване на акт на възложител при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП таксата е в размер на 850 лв.;

- за обжалване на акт на възложител при провеждане на процедура, за която се изисква изпращане на информация до Европейската комисия, таксата е в размер на 1 700 лв.