Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ)

Наредба № 40 от 15 септември 2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност

Тарифа за таксите, които се събират от Национална служба по зърното и фуражите

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се извършва регистрацията и се издава удостоверение за регистрация на търговец на зърно. Чрез регистрацията се цели проследяване и контрол на фирмите, извършващи търговски сделки със зърно и предотвратяване извършването на посочената дейност от нерегистрираните такива.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ), Главна дирекция "Зърно и зърнени продукти".

II. Задължени лица

Заявители по настоящата услуга са физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци по Търговския закон или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство. Наредба № 40 сочи, че на регистрация в НСЗФ подлежат тези лица от горепосочените, които купуват зърно от видовете, определени в допълнителните разпоредби в Закона за съхранение и търговия със зърно, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид.

III. Необходими документи

Задължените лица следва да подадат заявление-декларация по образец, към което да приложат:

- Копия на съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;

- Копие на документ за данъчна регистрация и копие от код по БУЛСТАТ;

- Свидетелство за съдимост на едноличния търговец/на законния представител на търговеца юридическо лице (член на управителния му орган);

- Квитанция за внесена държавна такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от НСЗФ;

- Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК.

Когато заявлението-декларация се подава от представител, упълномощаването трябва да бъде специално и в писмена форма.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението-декларация заедно с необходимите документи се адресира до НСЗФ. Когато документите са непълни, заявителя се уведомява за това. Ако в 7-дневен срок от получаването на уведомлението заявителят не отстрани пропуските, заявлението се оставя без разглеждане. Когато документите отговарят на условията, посочени в ЗСТЗ, в двуседмичен срок се издава заповед за вписване на търговеца в регистъра, както и удостоверение за неговата регистрация. Отказ за вписване в регистъра се прави на лица, които са в производство по несъстоятелност; невъзстановени в правата си несъстоятелни; осъждани за банкрут; с ликвидни и изискуеми данъчни задължения; подали заявление-декларация след изтичане срока на регистрацията. Вписването се отказва с мотивиран писмен отказ.

Непроизнасянето в срок или отказът за регистрация подлежат на обжалване по реда на АПК.

Лицата, които не са вписани в регистрирани по ЗСТЗ, нямат право да извършват търговски сделки със зърно. Срокът на регистрацията е 3-годишен и се вписва в издаденото удостоверение.

При изгубване на удостоверението НСЗФ издава дубликат при подаване на молба от страна на търговеца.

V. Такси

За извършване на регистрация на търговец на зърно се дължи такса в размер на 100 лв.