Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за здравето

Закон за храните (ЗХ)

Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните

Характеристика

Всеки, който произвежда или търгува с храни, подлежи на вписване в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни. Регистъра се поддържа под формата на компютърна база данни. Регистрацията е задължителна и целта й е следене спазването на нормативните изисквания, като нейното действие е оповестително съгласно Закона за здравето и конститутивно съгласно Закона за храните.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията, при които се издава удостоверение за регистрация на обекти за производство и търговия с храни.

Обект за производство е всяко помещение или сграда, в което се извършва добив, частична или цялостна преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, бутилиране, етикетиране и съхранение на храни, предназначени за консумация от човека.

Търговията е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни от неживотински произход, както и на обектите за търговия на дребно с храни, с изключение на обектите за търговия на дребно, в които се предлагат само храни от животински произход, се извършва от съответната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

II. Задължени лица

На регистрация подлежат всички фирми, чиито предмет на дейност е свързан с производство и търговия с храни.

III. Нормативноустановени изисквания

Обектите за производство и търговия с храни трябва да отговарят на хигиенните изисквания, определени в Наредба № 5 за хигиената на храните и трябва да имат въведени:

1. Добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;

2. Система за управление безопасността на храните.

Обектите за производство на храни трябва да имат и разработена технологична документация за групите храни, които се произвеждат в обекта.

IV. Необходими документи

1. Столична РИОКОЗ

За издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на храни или за търговия с храни се подават:

- Заявление по образец на Столична РИОКОЗ (СРИОКОЗ) - в заявлението се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ, както и адрес на обекта;

- Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, когато заявителят е търговец;

- Списък на групите храни или ястията, които се произвеждат или продават в обекта;

- Документ за платена такса.

2. РИОКОЗ Велико Търново

- Заявление за регистрация на обект за производство на храни от неживотински произход - РИОКОЗ Велико Търново; или

- Заявление за регистрация на обект за търговия с храни - РИОКОЗ Велико Търново;

- Удостоверение за актуално състояние на заявителя;

- Списък на групите храни, които ще се произвеждат/продават в обекта;

- Документ за собственост или наем за обекта.

3. РИОКОЗ Добрич

За издаването на удостоверение за регистрация на обект за производство и търговия с храни по чл. 12, ал. 1 от Закона за храните физическите или юридическите лица подават заявление по образец и прилагат документите, изредени в заявлението:

- Удостоверение за актуално състояние на заявителя, когато такова подлежи на издаване;

- Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда, когато се изисква такова;

- Списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

При промяна на обстоятелствата по регистрация на обект за производство на храни от неживотински произход и търговия с храни по реда на чл.15 ал.1 от Закона за храните следва да бъде подадено уведомление за това, като се приложат и необходимите документи, посочени в него.

4. РИОКОЗ Кюстендил

За да започне производството по настоящата услуга следва да се подаде заявление, към което да се приложат:

- Удостоверение за актуално състояние.

- Списък на групите храни, които ще се произвеждат в обекта съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗХ.

- Документ за собственост или договор за наем на обекта.

5. РИОКОЗ Монтана

- Заявление по образец;

- Удостоверение за актуално състояние на заявителя, когато такова подлежи на издаване-оригинал или копие, заверено за вярност;

- Списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

6. РИОКОЗ Плевен

Необходимите документи за издаване на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните са:

- Удостоверение за актуално състояние;

- Списък на групите храни, които ще се продават в обекта.

7. РИОКОЗ Пловдив

- Заявление;

- Удостоверение за актуално състояние;

- Разрешение за ползване на обекта, издадено по реда на ЗУТ;

- Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква такова);

- Списък на групите храни, които ще се продават в обекта.

8. РИОКОЗ Разград

- Удостоверение за актуално състояние на заявителя;

- Списък на групите храни/ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

9. РИОКОЗ Русе

А) Регистрация на обект за търговия с храни

- Заявление;

- Удостоверение за актуално състояние;

- Разрешение за ползване на обекта, издадено по реда на ЗУТ;

- Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на РИОСВ (когато се изисква такова);

- Списък на групите храни, които ще се продават в обекта (виж гърба на това заявление).

Б) Регистрация на обект за производство на храни от неживотински произход

- Заявление;

- Удостоверение за актуално състояние;

- Разрешение за ползване на обекта, издадено по реда на ЗУТ;

- Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква такова);

- Списък на групите храни, които ще се произвеждат в обекта съгласно § 1, т. 20 от ЗХ.

10. РИОКОЗ Силистра

- Заявление по образец;

- Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, когато заявителят е търговец;

- Списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.

11. РИОКОЗ Сливен

За да започне производството по настоящата услуга е необходимо да бъде подадено заявление, към което да се приложат посочените в него необходими документи.

12. РИОКОЗ Софийска област

- Заявление по образец;

- Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, когато заявителят е търговец;

- Списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта;

V. Вътрешен ход на административната услуга

1. Столична РИОКОЗ

В 10-дневен срок от подаване на заявлението заявителя писмено се уведомява за непълнота или нередовност на представените документи и се определя срок за отстраняване.

В 30-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите или нередовностите, по чл. 12, ал. 3 от Закона за храните се извършва проверка на място за съответствието на обекта по отношение спазване на изискванията на Закона за храните и Наредба № 5 за хигиената на храните. При констатиране на несъответствие с изискванията се издава предписание и се определя подходящ срок за привеждане в съответствие.

В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието се извършва регистрация на обекта.

В 7-дневен срок от регистрацията се издава удостоверение за регистрация.

Удостоверение се издава в двумесечен срок от постъпване на документите по чл. 12, ал. 3 от Закона за храните.

При неизпълнение на предписанието (по чл. 12, ал. 5 от Закона за храните) или неотстраняване на пропуски в документацията органът по регистрация прави мотивиран отказ за регистрация и уведомява за това писмено заявителя (чл. 13, ал. 1 от Закона за храните).

Ред за обжалване на отказа за вписване в регистъра - действат разпоредбите на АПК (Административнопроцесуалният кодекс)

2. РИОКОЗ Велико Търново

В 10-дневен срок от подаване на заявлението РИОКОЗ уведомява писмено заявителя за констатирани нередовности при наличието на такива и определя срок за отстраняването им.

При неотстраняване на непълнотата/нередовността на документите в определения срок се прави мотивиран отказ за регистрация и се уведомява заявителя.

При проверка на нов обект за производство/търговия с храни в 30-дневен срок от подаване на заявлението (при редовни документи) или от датата на отстраняване на непълнотите (при нередовни документи) се извършва самостоятелна проверка (от РИОКОЗ) или съвместно с ДВСК.

Вписването в регистъра се извършва в 15-дневен срок от извършване на проверката, при условие, че:

- обектът отговаря на хигиенните и/или ветеринарно-санитарни изисквания;

- има разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта;

- има въведени добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;

- система за управление за безопасността на храните.

Удостоверението за регистрация се издава от директора на РИОКОЗ Велико Търново в 7-дневен срок от регистрацията.

При регистрация на обект за производство/търговия с храни, който не отговаря на хигиенните и нормативни изисквания се издава предписание с определен срок за привеждане в съответствие с хигиенните и нормативни изисквания.

В 7-дневен срок след изтичане на определения в предписанието се извършва проверка на предписанието.

Вписването в регистъра се извършва в 15-дневен срок след проверка за привеждане на обекта в съответствие.

При неизпълнение на предписанието се прави мотивиран отказ за регистрация и се издава уведомление за отказ.

Удостоверението за регистрация се издава от директора на РИОКОЗ Велико Търново в 7-дневен срок от регистрацията.

3. РИОКОЗ Добрич

При непълнота или нередовност на представените документи в 10-дневен срок от подаване на заявлението РИОКОЗ – Добрич писмено уведомява заявителя за това и определя срок за отстраняване.

В 30-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите или нередовностите РИОКОЗ - Добрич извършва проверка за съответствие на обекта с условията по чл. 12, ал. 1 от Закона за храните. При констатиране на несъответствие с изискванията се издава предписание и се определя подходящ срок за привеждане в съответствие.

В 15-дневен срок след проверката или след привеждане в съответствие съобразно издаденото предписание РИОКОЗ – Добрич извършва регистрация на обекта.

За регистрираните обекти директорът на РИОКОЗ издава удостоверение за регистрация в 7-дневен срок от регистрацията.

При промяна на обстоятелствата по регистрация на обект за производство на храни от неживотински произход и търговия с храни по реда на чл. 15 ал. 1 от Закона за храните следва да бъде подадено уведомление за това.

3. РИОКОЗ Монтана

Комплектованите документи се приемат от главен специалист ОДАД, регистрират се от него в дневника по документооборота и се представят на Директор РИОКОЗ за резолюция. При подаването на документите се заплаща държавна такса в размер 26 лв., съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол.

Главен специалист ОДАД след и съобразно резолюцията на Директор РИОКОЗ разпределя документите и ги предава на директор дирекция "ЗК" за негова резолюция към началник отдел "КХОХ".

Подадените документи се проверяват от комисия, определена със заповед на Директор РИОКОЗ. При непълнота/нередовност на представените документи в 10-дневен срок от подаване на заявлението се уведомява заявителя с уведомително писмо, с което се определя срок за отстраняването им. Уведомителното писмо се изготвя в три екземпляра при спазване изискванията на чл. 21, ал. 4 от Инструкцията за документооборота, деловодната и архивната дейност и чл. 47 от ПУДРИОКОЗ – за заявителя, за главен специалист ОДАД и за прилагане към подадените документи за регистрация и се регистрира в дневника по документооборота след подпис от Директор РИОКОЗ.

При неотстраняване на непълнотата/нередовността на представените документи или при неизпълнение на предписание на компетентен орган, съответният специалист изготвя мотивиран отказ за регистрация на обекта в 3 екземпляра – за заявителя, за деловодството и за прилагане към подадените документи за регистрация. Уведомлението за отказ на регистрация се регистрира в дневника по документооборота след подпис от Директора на РИОКОЗ.

В 30-дневен срок от подаване на заявлението или след отстраняване на непълнотата/нередовността на представените документи се извършва проверка в обекта за съответствието му с чл. 12, ал. 1 от Закона за храните от комисия, определена със заповед на Директор РИОКОЗ. Проверката е със следните възможни резултати:

А) Предложение за регистрация на обекта в 15-дневен срок от проверката и издаване на удостоверение за регистрация в два екземпляра (за заявителя и за досието на обекта), в жълт цвят за постоянните обекти и бял – за временните такива. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от регистрацията на обекта и се извежда с индивидуален регистрационен номер от Регионалния регистър на обектите за производство храни от неживотински произход и за търговия на храни. След подпис на втория екземпляр от изготвилия специалист, началник отдел "КХОХ" и директор дирекция "ЗК" с дата на изготвяне, готовите документи се предават за подпис от Директор РИОКОЗ.

Б) В 15-дневен срок от проверката – предписание с определен срок за отстраняване на несъответствие в обекта, което се изготвя в три екземпляра - за заявителя, за главен специалист ОДАД и за прилагане към подадената документация. В 7-дневен срок от изтичане на срока на предписанието се извършва проверка за изпълнението му с последващи регистрация или удължаване на срока за изпълнението му или отказ за регистрация на обекта.

В) Уведомлението за отказ на регистрация на обект за производство или търговия с храни се издава в два екземпляра (за заявителя и за досието) и се извежда в дневника по документооборота. След подпис на втория екземпляр от изготвилия го специалист, началник отдел "КХОХ" и директор дирекция "ЗК" с дата, готовите документи се предават за подпис от Директор РИОКОЗ.

Г) На основание чл. 12а от Закона за храните, РИОКОЗ извършва временна регистрация на обекти за производство и/или търговия с храни за срок до 3 месеца в случаите, когато обектът отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за храните, а именно: отговарят на хигиенните и/или ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт; имат разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта.

4. РИОКОЗ Разград

При непълнота или нередовност на представените документи, в 10-дневен срок от подаване на заявлението, съответният орган – РИОКОЗ уведомява писмено заявителя за това и определя срок за отстраняването й.

При неотстраняване на непълнотата/нередовността на документите в определения от контролния орган срок, той прави мотивиран отказ за регистрация и уведомява заявителя.

В 30-дневен срок от подаване на заявлението (при редовни документи) или след отстраняване на непълнотата (при нередовни документи) се извършва проверка в съответния обект от комисия на РИОКОЗ или на РИОКОЗ и РВМС.

За извършване на регистрацията е необходимо да бъдат налице следните условия:

А) всеки обект да отговаря на хигиенните и/или ветеринарно-санитарни изисквания;

Б) да има разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта;

В) да има въведени:

- добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;

- система за управление за безопастостта на храните.

Ако обектът не съответства на посочените изисквания се издава предписание с определен срок за привеждането му в съответствие.

В 15-дневен срок след проверката или след привеждане в съответствие, съгласно предписанието, РИОКОЗ извършва регистрация на обекта и в 7-дневен срок издава удостоверение. При неизпълнение на издаденото предписание контролният орган прави мотивиран отказ за регистрация и уведомява писмено заявителя за това.

5. РИОКОЗ Силистра

В 30-дневен срок от подаване на горецитираните документите или след отстраняване на непълнотите или нередностите в тях се извършва проверка на място за съответствие на обекта с условията по чл. 12, ал. 1 от ЗХ.

В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с изискванията се извършва регистрация – вписване на обекта в регионалния регистър на РИОКОЗ.

В 7-дневен срок от регистрацията Директора на РИОКОЗ издава удостоверение за регистрация на обекта.

6. РИОКОЗ Софийска област

Заявлението се завежда в деловодството на РИОКОЗ и се насочва служебно към дирекция "Здравен контрол", отдел "Контрол на хранителни обекти и храни". Необходимият документ се издава 7 дни след 45-дневния срок за извършване на проверка и регистрация, който тече от датата на подаване на уведомление в РИОКОЗ Софийска област.

VI. Такси и срокове

Дължимата такса е в размер на 26 (двадесет и шест) лв.

Удостоверението се издава в двумесечен срок от постъпване на документите.