Правно основание

Закон за Министерството на вътрешните работи
Наредба № IЗ-489 от 28 март 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Настоящото описание цели да укаже реда и условията за издаване на сертификати за съответствие на обекти с изискванията за пожарна безопасност.

Процедура:

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на органите на Министерството на вътрешните работи.

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат заинтересованите лица.

III. Необходими документи

За извършване на настоящата услуга е необходимо да бъде подадено искане, което да съдържа пълното име и адреса на заинтересуваното лице, дата и подпис, телефон, факс или адрес за електронна поща.

Към искането се прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние;

2. копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

3. копие от лична карта, когато заявителят е физическо лице;

4. документ за платена държавна такса;

5. копие от документи, индивидуализиращи обекта по вид, РЗП, категория на производство по пожарна опасност и др.;

6. заверени копия от протоколите, издадени от акредитирани изпитвателни центрове и лаборатории, за съответствието на инсталациите и съоръженията с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност;

7. информация за ползваните в обекта суровини и материали.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност се издава въз основа на отправено писмено искане от заинтересуваното лице чрез директорите на областните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (ОДПБЗН) и Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН) до директора на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (НСПБЗН) за обектите, водени на отчет в Генерална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), или чрез началника на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН)до директорите на ОДПБЗН и СДПБЗН във всички останали случаи.

Писменото искане за обектите, водени на отчет в ГДПБЗН както и в случаите, определени с други нормативни актове, се подава до директора на НСПБЗН, за обектите водени на отчет в СДПБЗН или ОДПБЗН - до директорите на ОДПБЗН или СДПБЗН и във всички останали случаи - до началниците на РСПБЗН.

Административният орган определя реда, по който се извършва проверка на документите.

Ако при проверката се установят нередовности, заявителят писмено се уведомява да ги отстрани в тридневен срок от съобщението за това.

Срокът за произнасяне по искането започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

При неотстраняване на нередовностите в срок производството се прекратява.

В последния случай, когато производството е прекратено поради неотстраняване на нередовностите, ново искане може да се отправи по същия ред, за което отново се заплаща държавна такса.

V. Такси

Дължимите такси са определени в чл. 31 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси