ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

Правно основание

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката

Характеристика

Настоящото описание указва реда и условията за утвърждаване на списък с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна помощ от националния иновационен фонд.

Националният иновационен фонд е финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия, която е приета за допустима от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).


Процедура:
  

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат заинтересованите от разглежданата в услугата информация лица.

III. Вътрешен ход на административната услуга

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия публикува списък с одобрените проекти и съответните кандидати на интернет страницата на агенцията.

ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК С НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

Правно основание

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката

Характеристика

Настоящото описание указва реда и условията за утвърждаване на списък с неодобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна помощ от националния иновационен фонд.

Националният иновационен фонд е финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия, която е приета за допустима от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по настоящата услуга е предоставена на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат заинтересованите от разглежданата в услугата информация лица.

III. Вътрешен ход на административната услуга

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия публикува списък с одобрените и неодобрените кандидати на интернет страницата на ИАНМСП.