Правно основание

Закон за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ)

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифата)

Характеристика

В регистър БУЛСТАТ се вписват всички субекти, извършващи дейност на територията на Република България, в това число и всички чуждестранни юридически лица, които притежават недвижимо имущество в страната или осъществяват стопанска дейност в страната (включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект), както и тези, чието ефективно управление е на територията на страната. От 01.01.2006 г. кодът по БУЛСТАТ е единственият идентификатор на стопанските субекти пред български и чуждестранни институции.

При вписването на новорегистриран субект се генерира уникален единен идентификационен код (ЕИК).


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Агенция по вписванията чрез службите по вписванията, води и поддържа регистър БУЛСТАТ.

2. Заявител

Всички новорегистрирани субекти на територията на България, попадащи в обхвата на ЗРБ. Регистрацията е задължителна за:

- събирателно дружество;

- дружество с ограничена отговорност;

- еднолично дружество с ограничена отговорност;

- акционерно дружество;

- еднолично акционерно дружество;

- командитно дружество;

- командитно дружество с акции;

- едноличен търговец;

- държавна фирма;

- общинска фирма;

- дъщерна фирма;

- кооперация;

- кооперативен съюз;

- кооперативна федерация;

- кооперативно предприятие;

- междукооперативно предприятие;

- жилищностроителна кооперация;

- дружество по ЗЗД;

- предприятие (по ПМС 50/68);

- публично предприятие, създадено със специален закон;

- клон на чуждестранно лице;

- търговско представителство на чуждестранно лице;

- представителство на международна организация;

- дипломатическо представителство;

- консулско представителско;

- представителство на чуждестранно радио/телевизия;

- представителство на чуждестранна агенция по печат;

- представителство на чуждестранна авиокомпания;

- представителство на друго чуждестранно лице;

- културен център на друга държава;

- фондация;

- сдружение;

- синдикална организация;

- народно читалище;

- политическа организация;

- религиозна организация;

- адвокатска колегия;

- нотариална камара;

- неправителствена организация, създадена с нарочно основание;

- администрация на президента на Република България;

- народно събрание;

- институция, създадена със специален закон;

- министерски съвет;

- министерство;

- комитет;

- агенция;

- съд;

- прокуратура;

- следствена служба;

- община;

- кметство;

- театър;

- опера;

- музей, галерия;

- филхармония;

- ансамбъл;

- цирк;

- кино;

- библиотека;

- научна организация, създадена със специален закон;

- научен институт;

- висше училище;

- организация в състава на ВУ;

- колеж извън състава на ВУ;

- колеж в състава на ВУ;

- училище;

- детска градина;

- амбулаторно-поликлинично заведение;

- болнично заведение;

- диспансер;

- здравно заведение за опазване здравето на майката и детето;

- национален център за опазване на общественото здраве;

- санаторно-курортно и лечебно-оздравително заведение;

- клон;

- поделение;

- общинско предприятие;

- физическо лице – субект на Булстат;

- юридическо лице в сферата на държавната власт;

- друг вид субект;

- чуждестранно лице, нерегистрирано в България;

- друг вид нефизическо лице без право на ЕИК;

- централна банка;

- областна администрация;

- полувисш институт;

- място за лишаване от свобода;

- взаимоспомагателна каса;

- юридическо лице към културна институция;

- юридическо лице към научна организация;

- обслужващо звено в системата на образованието;

- районна колегия;

- национална здравно-осигурителна каса;

- държавна агенция;

- държавна комисия;

- изпълнителна агенция;

- лечебно заведение за извънболнична помощ;

- лечебно заведение за болнична помощ;

- друго лечебно заведение;

- хигиенно-епидемиологична инспекция;

- културен институт;

- чуждестранно нефизическо лице с място на стопанска дейност в страната;

- чуждестранно физическо лице с място на стопанска дейност в страната;

- чуждестранно нефизическо лице – наемодател;

- пенсионен фонд;

- клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;

- сдружение за напояване;

- фирма на обществена организация;

- държавно предприятие;

- чуждестранно юридическо лице, притежаващо имущество в страната;

- религиозна институция;

- местно поделение (ЮЛ);

- занаятчийско предприятие;

- религиозна институция (БПЦ);

- местно поделение на БПЦ (ЮЛ);

- адвокатско дружество;

- адвокатско съдружие;

- компенсационен фонд;

- акционерно дружество със специална инвестиционна цел;

- договорен фонд;

- чуждестранно юридическо лице с ефективно управление;

- нефизическо лице – осигурител;

- чуждестранно лице регистрирано по ЗДДС.

3. Необходими документи

За регистрация в регистър БУЛСТАТ лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 ЗБР, съобразно своя статут, представят документите по чл. 10, ал. 1 от закона.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 4 ЗРБ, срокът за подаване на изискуемите документи е 7- дневен от възникване на задължението за вписване на лицата.

Извършва се проверка на представените документи, както и проверка за съответствие между данните в представените документи и наличните данни в Националната база данни на регистър БУЛСТАТ и/или в други регистри и информационни системи, до които има достъп регистър БУЛСТАТ. При установяване на несъответствия се изготвя справка до органа, издал акта.

Ако се установи наличие на законоустановените предпоставки се извършва вписване на субекта в базата данни и генериране на ЕИК (съответно издаване на регистрационно удостоверение).

5. Такси

За действия и услуги по ЗРБ се събират такси, съобразно Раздел II от Тарифата.