Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Наредба № 3)

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Заявители на услугата могат да бъдат физически и юридически лица, които отговарят на необходимите изисквания.

3. Нормативноустановени изисквания

Правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде:

- физическо лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер, има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията и не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е реабилитирано;

- българско юридическо лице, което има за предмет на дейност създаване на кадастър, съответно извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.

4. Необходими документи

4.1. За физически лица:

4.1.1. молба за вписване в регистъра до изпълнителния директор на АГКК по образец;

4.1.2. копие от документ, удостоверяващ наличието на завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър;

4.1.3. документи, удостоверяващи наличието на двегодишен стаж в областта на кадастъра;

4.1.4. свидетелство за съдимост.

4.2. За физически лица - еднолични търговци – освен документите по т. 4.1.1.-4.1.4., също така и следните документи:

4.2.1. удостоверение за актуално състояние по партидата в търговския регистър;

4.2.2. актуално удостоверение за данъчна регистрация;

4.2.3. регистрация в БУЛСТАТ;

4.2.4. актуален документ от Националния осигурителен институт за броя на осигурените лица по трудов договор в едноличния търговец;

4.2.5. списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащи трите имена, ЕГН, специалността и заеманата длъжност.

4.3. За юридически лица – освен документите по т. 4.2.1.-4.2.5., също така и съдебно решение за регистрация на юридическото лице, с предмет на дейност съгласно чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР и молба за вписване в регистъра, подписана от представляващия ги орган, до изпълнителния директор на АГКК по образец.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Молбите се подават в един екземпляр и съдържат информация за легитимацията на вносителя по чл. 10, ал. 2 и необходимите документи за извършване на вписването по чл. 10, ал. 3 от Наредба № 3. Молбите за вписване в регистъра се регистрират в компютърната деловодна система на Агенцията след проверка на наличността на описаните приложени документи, подредени в реда на изписването им в молбата, вписване в молбите на броя на приложенията и на общия брой на страниците на приложените документи, подписване на молбата от длъжностното лице, което я е приело и обработило. След регистрирането им молбите и приложените към тях документи се предоставят на главния секретар на Агенцията, който ги насочва към директора на дирекция "Кадастрална и специализирани карти" за възлагане изпълнението на услугата съгласно действащото законодателство. Служителят, определен със заповед от изпълнителния директор за водене на регистъра на правоспособните лица, приема съответната молба, вписва под подписа си името и фамилията си и съставя партида на правоспособното лице с партиден номер, съдържаща данните по чл. 6 от Наредба № 3 и води дневника за постъпилите молби и справки от партидните досиета по чл. 8 от същата.

В 14-дневен срок от датата на постъпване на молбите комисия назначена от изпълнителния директор съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗКИР проверява дали са налице условията за вписване на кандидата, съгласно изискванията по чл. 17 ЗКИР и съставя протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор. При установени нередности в 7-дневен срок от разглеждането на документите кандидатите се уведомяват за отстраняване.

За извършване на вписване в регистъра се издава заповед от изпълнителния директор. Въз основа на заповедите по чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗКИР се извършва вписване или заличаване в регистъра. Документите, с които се удостоверява отказа за вписване на кандидата или заличаване в регистъра, се предават на кандидатите по следния начин:

- с връчване на ръка на документите и подписване на екземпляра за архива на Агенцията, като се отбелязват денят и часът на връчването;

- с уведомителни писма с обратна разписка за отказа за вписване или заличаване в регистъра за правоспособност по ЗКИР.

В двуседмичен срок от получаването на съобщението може да се обжалва отказът пред министъра на регионалното развитие и благоустройството, а след неговия отказ в двуседмичен срок пред Върховния административен съд.

Услугата се извършва в 30 дневен срок.