Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за висшето образование (ЗВО)

Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (ПДНАОА)

Характеристика

Поместеното по-долу описание цели да укаже редът и условията за извършване на програмна акредитация на висшите училища.

Акредитацията е признаване от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните професии чрез оценяване качеството на дейностите по чл. 6 ЗВО.

Акредитацията е институционална и програмна. Програмна акредитация може да бъде поискана след като е получена институционална.

При програмната акредитация се оценява качеството на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или филиал на висшето училище, на специалност от регулираните професии или научна специалност. В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение по образователно-квалификационните степени и образователната и научна степен "доктор".

Обект на оценяване при програмна акредитация са:

1. структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми;

2. профилът и квалификацията на преподавателския състав;

3. материално-техническата осигуреност на образованието;

4. методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите;

5. управлението на качеството на образованието;

6. научноизследователската и художествено-творческата на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентният орган, който осъществява дейността по акредитация на висшите училища, е Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Процедурите за програмна акредитация на специалностите от регулираните професии и на научни специалности от регулираните професии се осъществяват от Акредитационния съвет (АС) на НАОА, а процедурите за програмна акредитация по професионални направления и на останалите научни специалности се осъществяват от постоянната комисия по съответната област на висшето образование

II. Заявител

Процедурата за програмна акредитация на специалностите от регулираните професии и по професионални направления се открива по искане на висшето училище и/или на министъра на образованието и науката.

Процедура за програмна акредитация на научни специалности от регулираните професии и на останалите научни специалности се открива по искане на висшето училище, организациите по чл. 47, ал. 1 ЗВО и/или на министъра на образованието и науката.

III. Нормативно установени изисквания

Исканията за програмна акредитация на специалностите от регулираните професии и по професионални направления, както и за програмна акредитация на научни специалности от регулираните професии и на останалите научни специалности се подават 12 месеца преди датата на изтичане на срока на предходна програмна акредитация, посочен в решението на АС на НАОА.

Исканията за програмна акредитация на новооткрити специалности от регулираните професии и по професионални направления се подават преди датата на изтичане на сроковете, посочени в решението на АС на НАОА, съответно на постоянната комисия по чл. 84, ал. 2 ЗВО.

IV. Необходими документи

Заявителите следва да подадат искане за откриване на процедура за програмна акредитация, което се придружава от:

1. доклад-самооценка, съдържащ и количествена информация за изпълнение на критериите на НАОА за съответния вид процедура и документация към него;

2. доклад от висшето училище за изпълнение на задължителните препоръки на Акредитационния съвет (АС) на НАОА от предходна процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол;

3. протокол от решението на академичния съвет, съответно на научния съвет, за приемане на документацията по предходните точки;

4. становище на Министерството на образованието и науката за съответствие на структурата на висшето училище с изискванията на ЗВО.

Докладът-самооценка за програмна акредитация на предлаганото образование в определено професионално направление в основно звено и/или филиал на акредитирано висше училище, на специалност от регулираните професии или на научна специалност включва информация за обстоятелствата по чл. 78, ал. 3, т. 1-6 ЗВО, указани по-горе в изложението (точка "Характеристика").

Забележка: В случаите, когато искането за откриване на процедура за програмна акредитация е направено от министъра на образованието и науката, висшите училища следва да представят в НАОА документацията в двумесечен срок от решението на акредитационния съвет, съответно на постоянната комисия по област на висшето образование, за откриване на процедурата.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Искането за откриване на процедура за програмна акредитация се подава до председателя на НАОА.

Председателят на НАОА насочва искането към съответната постоянна комисия по област на висшето образование.

Постоянната комисия разглежда постъпилите искания за програмна акредитация на специалностите от регулираните професии и на научните специалности от регулираните професии и прави предложение пред АС на НАОА за откриване на процедурата или за отказ.

В едномесечен срок от постъпване на искането АС на НАОА, съответно постоянната комисия (в случаите, когато се иска акредитация на професионални направления или научни специалности извън тези от регулираните професии), взема решение за даване ход на процедурата или отказва откриването й, ако заявителят не е представил изискуемата документация.

С решението за откриване на процедурата по акредитация се определят и разходите по нея, които се заплащат от заявителя по нормативи, утвърдени от министъра на финансите.

Процедурата за акредитация приключва с мотивирано решение на АС на НАОА, съответно на постоянната комисия, което се приема в 12-месечен срок след заплащане на разходите. В решението се дава оценка по смисъла на чл. 79, ал. 1 ЗВО. Съгласно чл. 79, ал. 1 ЗВО оценяването при акредитация се извършва по четиристепенна оценъчна скала, включваща оценките: "много добра", "добра", "задоволителна" и "незадоволителна".

Когато получената при акредитацията оценка е "много добра" или "добра" се дава акредитация за срок от 6 години, а при "задоволителна" оценка срокът на акредитацията е 3 години.

Решението за акредитация при положителна оценка съдържа:

- срок на акредитацията и капацитет на висшето училище;

- препоръки и срок за изпълнението им.

При получена "незадоволителна оценка" се отказва акредитация.

В случай че висшето училище не отговаря на изискванията за академичен състав на основен трудов договор или за материална база, Акредитационният съвет приема решение, с което прави отказ за акредитация.

Решението, с което се прави отказ за акредитация, съдържа:

1. мотиви за отказа и препоръки, чието изпълнение от страна на висшето училище е задължително условие за откриване на нова процедура;

2. срок за предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и за подобряване на качеството, след изтичането на който може да се поиска откриване на нова процедура, като този срок не може да бъде по-дълъг от 18 месеца.

Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Не по-късно от месец май всяка година НАОА публикува в "Държавен вестник" списък на акредитираните висши училища, техните основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии, както и получените оценки.

Забележка: Процедурата за програмна акредитация по определено професионално направление се открива едновременно за всички висши училища, които извършват обучение в това направление, когато са подали искане, и по график, съгласуван със съвета на ректорите. Процедурата за програмна акредитация извън графика по предходното изречение се открива по искане на министъра на образованието и науката и на висшите училища.