Правно основание

Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)

Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС)

Наредба № 2 от 19 май 1999 г. за лицензиране на спортните организации в Република България (Наредба № 2 от 19 май 1999 г.)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за подновяване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни организации.

Целта на услугата е създаването на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт, развитие на различните видове спорт в страната, както и издигане на спортния престиж на нацията.

Лицензията дава право за извършване на спортна дейност, която включва:

- провеждане на учебно-тренировъчен и спортно състезателен процес;

- организиране на държавни първенства на страната по съответния вид спорт;

- излъчване на шампиони на Република България за съответните възрастови групи и спорт;

- подготовката на националните отбори, които представляват Република България на международни спортни състезания и форуми - Олимпийски игри, световни и европейски първенства и др.

Забележка: Дефиниция на основни понятия:

- лиценз на спортна организация - официално признание и разрешение за осъществяване на спортна дейност с произтичащите от това права, задължения и отговорности;

- спортен клуб – доброволно сдружение на граждани, юридическо лице с нестопанска цел, което развива и популяризира физическото възпитание и спорта и осъществява тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт;

- спортна федерация - доброволно сдружение на спортни клубове по един или сходни видове спорт, която координира развитието, практикуването и администрирането на съответния вид спорт на национално ниво на територията на страната и ги представлява пред държавата и международните спортни организации;

- национална спортна организация - доброволно сдружение на спортни клубове и/или спортни федерации, която координира дейността им в определена предметна област от системата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и взаимодейства с държавата и международните спортни организации при формирането и осъществяването на националната спортна политика.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Лицензът се подновява от председателя на Държавната агенция на младежта и спорта (ДАМС).

2. Заявител

Заявители могат да бъдат спортни организации – спортни федерации по един или сходни видове спорт, многоспортови федерации и национални спортни организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

3. Нормативно установени изисквания за подновяване на лиценза

За подновяване на лиценза следва да бъдат спазени изискванията на:

- разпоредбите на чл. 17, ал. 2 и 7, чл. 14 ЗФВС и чл. 11 от Наредба № 2/04.06.1999 г. за спортни федерации;

- чл. 15 ЗФВС, чл. 10, ал. 1 ППЗФВС и чл. 12 от Наредба № 2/04.06.1999 г. за национални спортни организации.

4. Необходими документи

4.1 За спортни федерации:

- заявление по образец;

- актуализирания устав и препис на съдебното решение за пререгистрация, ако са настъпили промени в устава или ръководството на лицата;

- документ, удостоверяващ членство в съответната международна федерация;

- поименен списък на спортните клубове - редовни членове на федерацията, участвали на последното общо събрание, както и протоколи с решения за приемане на нови клубове или изключване на съществуващи след последното общо събрание;

- списъци на националните треньори - щатни и хонорувани, в които се отразява тяхната професионална квалификация, и на щатните длъжностни лица на федерацията към момента на подаване на заявлението;

- наредби за провеждане на държавния спортен календар;

- приета от управителния съвет система от показатели за спортно развитие, чрез които се оценяват и категоризират спортните клубове;

- документ за членство в Българския олимпийски комитет, когато спортът на федерацията е олимпийски;

- копия от протокола на последното общо събрание и от доклада на контролния съвет на федерацията;

- декларация за изпълнени финансови задължения към държавата и общината по образец.

4.2 За Национална спортна организация:

- заявление по образец;

- актуализирания устав и препис на съдебното решение за пререгистрация, ако са настъпили промени в устава или ръководството на лицата;

- списък на редовните членове на организацията, чрез които тя осъществява дейност в съответната предметна област на системата за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм и гарантира развитието на спорта в по-широка област сред различни възрастови групи или по видове спорт;

- списък на щатния и хонорувания състав на организацията към момента на подаване на заявлението;

- програма за спортно развитие, приета на общо събрание на спортната организация;

- решения на общото събрание, с които са одобрени договорите за ползването на предоставеното държавно, общинско и ведомствено движимо и недвижимо имущество от управителния съвет на националната спортна организация, съгласно приложен списък и участие в съвместна дейност с други дружества, фондове, сдружения с нестопанска цел и фондации;

- решение на общото събрание за одобрените цени и условия за отдаване под наем на спортни, туристически, автосервизи, ловни и други обекти на националната спортна организация, както и обособени части от тях за обслужващи и спомагателни дейности и за видовете услуги, които извършва за граждани;

- копие от протокола на последното общо събрание и копие от счетоводния отчет, приет от контролния съвет;

- декларация за изпълнени финансови задължения към държавата и общината по образец.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се внасят в деловодството на Държавната агенция за младежта и спорта до 3 месеца преди изтичането на срока за валидност на спортния лиценз. Те се адресират до специализираното звено. Дейността на сдружението, внесло документи за подновяване на спортния лиценз, се атестира от назначена от председателя на ДАМС комисия. Комисията излиза със становище към Централната комисия за лицензиране. Извършва се преглед на внесените документи. Последните се внасят за разглеждане в Централната комисия за лицензиране.

В срок до два месеца след постъпване в ДАМС на заявлението и приложените към него документи Централната комисия за лицензиране се произнася и предлага на председателя на ДАМС да издаде заповед за:

- издаване на спортна лицензия;

- отказ за издаване на спортна лицензия.

Ако са налице нормативните изисквания, председателят на ДАМС издава заповед и на лицето се предоставя лицензионно удостоверение.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Забележка: Спортният лиценз е със срок на валидност 4 години.