Правно основание

Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО)

Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение (Тарифата)

Процедура на Националната агенция за професионално образование и обучение за лицензиране на център за професионално обучение и център за информация и професионално ориентиране

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за издаване на лицензия на:

- център за професионално обучение - за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по професии и специалности;

- център за информация и професионално ориентиране - за извършване на консултации, информиране и професионално ориентиране.

Редът за издаване на лицензията е регламентиран с вътрешна процедура за лицензиране на ЦПО и ЦИПО, одобрена от Управителния съвет (УС) на НАПОО.

Центърът за професионално обучение (ЦПО) и центърът за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) са институции в системата на професионалното образование и обучение. Съгласно чл. 49а, ал. 1 от ЗПОО лицензията дава право за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или за извършване на професионално ориентиране.

Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години, по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. ЦПО провеждат професионално обучение по професия или по част от професия и удостоверяват професионални компетенции, като издават държавно признати документи – свидетелство за професионална квалификация и удостоверение за професионално обучение.

Центровете за информация и професионално ориентиране осъществяват консултации, информират и ориентират професионално лица, навършили 16 години, по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.


Процедурa:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

2. Заявител

Правото да изискват издаването на съответния административен акт принадлежи на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране към държавни, общински или частни, български с чуждестранно участие и чуждестранни фирми, институции, организации, ведомства.

Държавните и общинските центрове са юридически лица, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение или на професионално ориентиране.

Частните центрове са еднолични търговци или юридически лица, учредени като търговски дружества, кооперации, сдружения и фондации, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение или на професионално ориентиране.

Българските центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране с чуждестранно участие са регистрирани в Република България сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица, получили лицензия за професионално обучение или за професионално ориентиране.

Чуждестранните центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране са чуждестранни юридически лица, които осъществяват дейността си в Република България в съответствие с международни спогодби и са получили лицензия за професионално обучение или за професионално ориентиране.

3. Нормативноустановени изисквания

За извършване на услугата е необходимо кандидатът за лицензиране да представи доказателства, че има условия да предлага качествено професионално обучение и че са налице предпоставки за това – например материално-техническа база, обучаващи лица и т.н.

4. Необходими документи:

- заявление до председателя на агенцията и формуляри по образец;

- решение за създаване на център за професионално обучение;

- документи за идентификация на юридическото лице или едноличния търговец – копие от съдебно решение за регистрация, данъчна регистрация, единен идентификационен код БУЛСТАТ, регистрация в Националния осигурителен институт, удостоверение за актуално състояние, а за едноличните търговци – и свидетелство за съдимост;

- документи относно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност;

- правилник за устройството и дейността на центъра;

- списък на професиите и специалностите, по които се предлага обучение или професионално ориентиране в центъра;

- учебни планове и програми за професиите и специалностите, по които се предлага обучение.

За издаване на лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение или професионално ориентиране от чуждестранни центрове освен горните документи се представят и документи за идентификация на юридическото лице съгласно законодателството на страната, в която е регистрирано.

Критериите за лицензиране и формулярите се приемат от УС на НАПОО.

Документацията за лицензиране се изготвя от заявителя и се внася в НАПОО в три екземпляра. Към документацията се прилага документ, че е приведена по банков път дължимата такса.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за издаване на лицензия и приложените към него документи се адресират до председателя на НАПОО. Документацията се завежда в регистъра на НАПОО и в системата за документооборота на НАПОО. Началникът на отдел “Лицензиране” насочва документацията за проверка към експерт от специализираната администрация на НАПОО. Експертът проверява внесената документация и изготвя писмено становище до председателя на агенцията. Становището съдържа:

- констатации относно представените документи;

- предложение до председателя на НАПОО.

Становището е положително (представените документи са пълни и съответстват на изискванията на НАПОО) или отрицателно (представените документи са непълни и/или не съответстват на изискванията на НАПОО). При положително становище председателят на НАПОО внася докладна записка до членовете на УС на НАПОО с предложение за:

- разглеждане на представената документация;

- откриване на процедурата за лицензиране;

- утвърждаване на експерт/и за одит на Центъра (от администрацията на НАПОО и/или външни експерти).

При отрицателно становище председателят уведомява с писмо заявителя и на основание чл. 49а, ал., 7 от ЗПОО определя срок за отстраняване на несъответствията в документацията и привеждането й в съответствие с чл. 49а, ал. 2 от ЗПОО.

Управителният съвет на НАПОО, въз основа на докладната записка на председателя на УС, взема решение за:

- откриване на процедура за лицензиране на Центъра; в случай, че организацията заявява професии в повече от едно професионално направление, УС определя експертната комисия, в която да се разгледа предложението;

- утвърждаване на експерт/и за извършване на одит (от администрацията на НАПОО и/или външни експерти) по професионалните направления, които организацията заявява; в случай, че утвърди група експерти, УС на НАПОО определя един от тях за ръководител.

Председателят на НАПОО уведомява заявителя:

- за откритата процедура;

- за експерта/ите, който/които ще извърши/ат оценката;

- че е длъжен в 10-дневен срок от получаване на уведомлението да приведе по банков път определените такси.

Експертът/ите рецензират представената документация и посещават съответната организация. За резултатите от оценката се подготвят доклади по образец, утвърден от УС на НАПОО, които съдържат оценка по всеки критерий и обща оценка на проекта на Центъра. Ръководителят на експертната група представя в НАПОО обобщен доклад за резултатите от извършената оценка в определения му от председателя на НАПОО срок. Председателят на НАПОО уведомява председателя на определената от УС на НАПОО експертна комисия за постъпилия доклад и определя срок за приключване на работата на експертната комисия. Председателят на НАПОО свиква заседание на експертната комисия за обсъждане на резултатите от одита. Експертната комисия заседава и съставя протокол, който се води от експерт на НАПОО. Протоколът се подписва от председателя на експертната комисия. Протоколът от заседанието на експертната комисия съдържа мотивирано предложение до УС на НАПОО за издаване или отказ на лицензия.

Председателят на експертната комисия представя доклад до УС на НАПОО за предложението на експертната комисия. Председателят на УС на НАПОО внася докладна записка до членовете на УС с предложение за издаване на лицензия или отказ въз основа на доклада на председателя на експертната комисия и протокола от заседанието й.

Управителният съвет на НАПОО приключва процедурата за лицензиране на Центъра на свое заседание, като:

- изслушва резюме на доклада на председателя на ЕК;

- обсъжда предложението за лицензиране;

- провежда явно гласуване;

- приема решение за издаване или неиздаване на лицензия в зависимост от резултата на гласуването.

Председателят на НАПОО издава лицензията след като УС на НАПОО вземе решение за лицензиране. Лицензираният център се вписва в регистъра на центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране, който е елемент на локална информационна система на НАПОО, създаден по силата на ЗПОО, с цел набиране, съхраняване и предоставяне на данни, свързани с идентификацията и дейността на лицензираните центрове.

Председателят уведомява писмено заявителя с мотивите за отказ за издаване на лицензия на Центъра (в случаите на решение на УС на НАПОО за неиздаване на лицензия ). Председателят уведомява (в случаите на решение на УС на НАПОО за издаване на лицензия) заявителя за:

- решението на УС на НАПОО за издаване на лицензия;

- че е необходимо да приведе по банков път такса в размер на 100 (сто) лева, съгласно чл. 1 т. 3 от Тарифата.

Председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение отказва издаването на лицензия в случаите, когато:

- не са представени всички изискани документи в съответствие с нормативните документи;

- подадените документи не отговарят на изискванията на ЗПОО и на Правилника за дейността на НАПОО.

Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на отказа.

6. Такси

6.1. За лицензиране на център за професионално обучение се събират следните такси:

а) за разглеждане на заявление за издаване на лицензия - 400 лв.;

б) при откриване на процедура за издаване на лицензия:

- на център за професионално обучение до 10 професии - 1900 лв.;

- на център за професионално обучение от 11 до 20 професии - 2500 лв.;

- на център за професионално обучение над 21 професии - 3100 лв.;

в) за издаване на лицензия - 100 лв.;

г) за изменение на издадена лицензия по искане на лицензианта - 50 на сто от таксата за откриване на процедурата.

6.2. За лицензиране на център за информация и професионално ориентиране се събират следните такси:

- за разглеждане на заявление за издаване на лицензия - 400 лв.;

- при откриване на процедура за издаване на лицензия - 3100 лв.;

- за издаване на лицензия - 100 лв.;

- за изменение на издадена лицензия по искане на лицензианта - 50 на сто от лицензионната такса за откриване на процедурата.

6.3. За издаване на дубликат на лицензия се събира такса в размер 50 лв.

Таксата за разглеждане на заявлението се внася от заявителя при подаване му, като документът за платена такса се прилага към заявлението.

Таксата за откриване на процедура за издаване на лицензия се заплаща в 10-дневен срок от получаване на уведомление за решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение за откриване на процедура за издаване на лицензия. Тази такса не се възстановява в случаите, когато се откаже издаването на лицензия.