Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за висшето образование (ЗВО)

Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (ПДНАОА)

Характеристика

Поместеното по-долу описание цели да укаже редът и условията за извършване на институционална акредитация на висшите училища.

Акредитацията е признаване от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните професии чрез оценяване качеството на дейностите по чл. 6 ЗВО.

Акредитацията е институционална и програмна. Институционалната акредитация се основава на оценяване на начина, по който висшето училище осъществява своята мисия и цели като организация в съответствие с чл. 17 ЗВО. Институционалната акредитация е резултат от оценяването на ефективността, с която висшето училище контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.

Оценяването при институционалната акредитация е насочено към проверка ефективността на:

1. вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на образованието;

2. процедурите за одобряване, наблюдение и обновяване на учебните планове и програми;

3. процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на резултатите от програмната акредитация, както и от други външни независими проверки;

4. цялостното ръководство и контрол на процесите на оценяване във висшето училище;

5. управлението на системата за натрупване и трансфер на кредити;

6. управлението на сътрудничеството с други висши училища и организации;

7. поддръжката, управлението и развитието на материалната база на висшето училище;

8. научноизследователската и художествено-творческата дейност на академичния състав и участието на обучаваните в тази дейност.


Процедура:
  

I. Компетентен орган

Компетентният орган, който осъществява дейността по акредитация на висшите училища, е Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

II. Заявител

Процедурата за институционална акредитация се открива по искане на:

1. висше училище;

2. министъра на образованието и науката.

III. Нормативно установени изисквания

Висшите училища подават искане за институционална акредитация 12 месеца преди датата на изтичане на срока на предходната им институционална акредитация, като до приключване на акредитационната процедура ползват правата от предходната акредитация.

Новооткритите или преобразувани висши училища подават искане за институционална акредитация до датата на изтичане на срока, посочен в решението на Акредитационния съвет (АС) на НАОА за положителна оценка на проекта, с който са създадени или преобразувани.

В случаите, когато искането за откриване на процедура за институционална акредитация е направено от министъра на образованието и науката, висшите училища следва да представят в НАОА документацията в двумесечен срок от решението на акредитационния съвет за откриване на процедурата.

IV. Необходими документи

Заявителите следва да подадат искане за откриване на процедура за акредитация от висшето училище, към което да приложат:

1. доклад-самооценка, съдържащ и количествена информация за изпълнение на критериите на агенцията за съответния вид процедура и документация към него;

2. доклад от висшето училище за изпълнение на задължителните препоръки на акредитационния съвет от предходната процедура и от процедури за следакредитационно наблюдение и контрол;

3. протокол от решението на академичния съвет, съответно на научния съвет, за приемане на документацията по т. 1 и 2;

4. становище на Министерството на образованието и науката за съответствие на структурата на висшето училище с изискванията на Закона за висшето образование.

Докладът-самооценка за институционална акредитация включва информация за обстоятелствата по чл. 77, ал. 2, т. 1 - 8 от Закона за висшето образование.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Исканията, адресирани до председателя на НАОА, както и приложените към тях документи се изготвят в съответствие утвърдените критерии, процедури и свързаната с тях документация.

Председателят на НАОА насочва искането към съответната постоянна комисия по област на висшето образование. Постоянната комисия разглежда искането и прави предложение пред АС на НАОА за откриване на процедура за акредитация или за отказ.

В едномесечен срок от постъпване на искането АС на НАОА приема решение за откриване на процедурата или отказва откриването й, когато заявителят не е представил необходимата информация, като за отказа се уведомява висшето училище.

С решението за откриване на процедурата по акредитация се определят и разходите по нея, които се заплащат от заявителя по нормативи, утвърдени от министъра на финансите.

Процедурата за институционална акредитация приключва с мотивирано решение на АС на НАОА, което се приема в 12-месечен срок от заплащане на разходите. В решението се дава оценка от посочените по-долу такива. Оценяването при акредитация се извършва по четиристепенна оценъчна скала, включваща оценките: "много добра", "добра", "задоволителна" и "незадоволителна".

Когато получената при акредитацията оценка е "много добра" или "добра" се дава акредитация за срок от 6 години, а при "задоволителна" оценка срокът на акредитацията е 3 години.

Решението за акредитация при положителна оценка съдържа:

- срок на акредитацията и капацитет на висшето училище;

- препоръки и срок за изпълнението им.

При получена "незадоволителна оценка" се отказва акредитация.

В случай че висшето училище не отговаря на изискванията за академичен състав на основен трудов договор или за материална база, Акредитационният съвет приема решение, с което прави отказ за акредитация.

Решението, с което се прави отказ за акредитация, съдържа:

1. мотиви за отказа и препоръки, чието изпълнение от страна на висшето училище е задължително условие за откриване на нова процедура;

2. срок за предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и за подобряване на качеството, след изтичането на който може да се поиска откриване на нова процедура, като този срок не може да бъде по-дълъг от 18 месеца.

Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Не по-късно от месец май всяка година НАОА публикува в "Държавен вестник" списък на акредитираните висши училища, техните основни звена, филиали, професионални направления и специалности от регулираните професии, както и получените оценки.