Правно основание

Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО)

Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение

Процедура за лицензиране на център за професионално обучение

Характеристика

Настоящото изложение указва реда и условията за изменение на лицензия на център за професионално обучение или център за информация и професионално ориентиране, с допълване на нови професии и специалности (виж услугата "Лицензиране на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране"). Редът за изменение с допълване на нови професии и специалности на лицензията е регламентиран с вътрешна процедура за лицензиране на център за професионално обучение, одобрена от Управителния съвет (УС) на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Център за професионално обучение (ЦПО) и Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) са институции в системата на професионалното образование и обучение.

Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години, по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. ЦПО провеждат професионално обучение по професия или по част от професия и удостоверяват професионални компетенции, като издават държавно признати документи – свидетелство за професионална квалификация и удостоверение за професионално обучение.

Центровете за информация и професионално ориентиране осъществяват консултации, информират и професионално ориентират лица, навършили 16 години, по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

2. Заявител

Правото да изискват издаването на съответния административен акт имат центровете за професионално обучение и центровете за информация и професионално ориентиране, получили лицензия от НАПОО.

3. Нормативноустановени изисквания

За извършване на услугата е необходимо кандидатът да представи доказателства, че има условия да предлага качествено професионално обучение по нови заявени професии и специалности и са налице предпоставки за това – материално-техническа база, обучаващи и т.н.

4. Необходими документи:

- заявление до председателя на агенцията и формуляри по образец;

- документи относно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност;

- списък на професиите и специалностите, по които се предлага обучение в центъра;

- учебни планове и програми за професиите и специалностите, по които се предлага обучение.

Критериите за лицензиране и формулярите се приемат от УС на НАПОО.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложените към него документи се адресира до председателя на НАПОО. Когато се констатират несъответствия на подадените документи с изискванията на нормативните документи, председателят на НАПОО определя срок за отстраняване на несъответствията, който не може да бъде по-малък от два месеца. Ако заявителят не отстрани несъответствията в този срок, председателят на НАПОО отказва изменението на лицензия с мотивирано решение.

В случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за изменение на лицензия не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на отказа. Законоустановеният срок за издаване на акта е 4 месеца. След изтичане на срока следва "мълчалив отказ". Отказът за изменение на лицензия може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

6.1. За изменение на издадена лицензия на център за професионално обучение по искане на лицензианта се събира такса в размер на:

- на център за професионално обучение до 10 професии - 950 лв.;

- на център за професионално обучение от 11 до 20 професии - 1250 лв.;

- на център за професионално обучение над 21 професии - 1550 лв.

6.2. За изменение на издадена лицензия по искане на лицензианта на център за информация и професионално ориентиране се събира такса в размер на 1550 лв.