Правно основание

Глава IV от Закона за филмовата индустрия

Наредба № 1 от 23 юни 2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия

Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център"

Характеристика

Целта на административната услуга е да се укажат предпоставките и реда за вписване в единния регистър на Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (ИА "НФЦ") на филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти. В резултат на регистрацията се издава удостоверение за регистрация. Посочените филмови продукции са чуждестранни филми, чийто снимачен и/или монтажен период се реализира на територията на Република България.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Удостоверението се издава от отдел "Единен публичен регистър" на ИА "Национален филмов център" и се подписва и подпечатва от изпълнителния директор на ИА "Национален филмов център".

2. Заявител

Заявител на административната услуга е лицето, което желае да регистрира чуждестранната филмова продукция.

3. Необходими документи

За осъществяване на услугата е необходимо да се подаде заявление за регистрация в единния публичен регистър на филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти . Списъкът на документите, които трябва да бъдат приложени, са посочени в заявлението:

- професионална биография на продуцента;

- декларация на продуцента за отстъпване на права;

- договор между продуценти/изпълнителна продукция/възлагателен договор;

- списък на екипа от българска страна;

- списък на екипа от чужбина (лицата, които ще работят в България);

- сценарий /трийтмънт;

- календарен план на продукцията в Република България;

- план на местата за снимки в Република България;

- бюджет на продукцията за Република България;

- квитанция за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението с приложените документи се внася в ИА "Национален филмов център", служба "Единен регистър". При непълноти и неточности в подадените документи заявителят се уведомява писмено в тридневен срок за тяхното отстраняване. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в едномесечен срок от уведомяването искането се смята за оттеглено. ИА "НФЦ" се произнася по искането за вписване в 7-дневен срок от подаването на заявлението и издава удостоверение за регистрация. Ако ИА "НФЦ" откаже регистрация, отказът може да бъде обжалван по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс. Действието на регистрацията и на удостоверението за регистрация е за срока на осъществяване на регистрираната продукция. Регистрацията по Закона за филмовата индустрия е еднократна, но при промени на данните за регистрация регистрираните субекти са длъжни в 14-дневен срок от тяхното настъпване да уведомят ИА "НФЦ", като промените подлежат на вписване. При изгубване и унищожаване на акта лицето следва да се обърне към ИА "Национален филмов център" за издаване на препис на удостоверението. Удостоверението се обезсилва при заличаване на регистрацията, което се извършва по чл. 23 от Закона на филмовата индустрия:

- по искане на регистрираното лице;

- при смърт на регистрирания, ако той е физическо лице, или при прекратяване и ликвидация, ако е юридическо лице;

- при установена неистинност на някои от заявените обстоятелства;

- при влязло в сила наказателно постановление за повторно нарушение по Закона на филмовата индустрия.

5. Такси

За вписване в единния публичен регистър на филмова продукция, осъществявана от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително копродукции с български продуценти, се събират следните такси:

- продукция на документален или анимационен филм - 300 лв.;

- продукция на игрален филм със срок на производство в Република България до един месец - 1500 лв.;

- продукция на анимационен сериал - 1500 лв.;

- продукция на игрален филм със срок на производство в Република България над един месец - 3000 лв.

За вписване на промени в данните, подлежащи на регистрация, се събира такса в размер 24 лв. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация се събира такса в размер 5 лв. За извършване на писмена справка за наличието или липсата на вписване в регистъра без издаване на удостоверение се събира такса в размер 5 лв.

Забележка: в случаите, когато е отказана регистрация, събраната такса не се възстановява.