Правно основание

Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване

Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията за издаване на служебни бележки на физически и юридически лица от Националната агенция за професионално образование и обучение. Служебна бележка е кратко писмено съобщение или записка, която е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, упражняване или погасяване на правата или задълженията на физическо или юридическо лице.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

2. Заявител

Всяко физическо, юридическо лице и организация може да поиска издаването на служебна бележка, която е от значение за него и е от компетенциите на НАПОО.

3. Необходими документи

За издаване на служебна бележка заявителят подава лично или чрез упълномощен представител съответно искане по установена форма до НАПОО. Когато е необходимо да се удостовери самоличността на заявителя, се представя и документ за самоличност.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Бланката с искането на физическото или юридическо лице се завежда в системата за документооборот на НАПОО, преглежда се от председателя на НАПОО, пренасочва се към началника на съответния отдел и се възлага на длъжностно лице за изпълнение.

Когато искането не е от компетенциите на НАПОО, производството се прекратява, за което се уведомява лицето, по чието искане то е започнало и по възможност му се дават указания относно компетентния да извърши услугата друг административен орган или организация.

Процедурата се отлага, когато административната услуга включва експертиза или за нейното извършване е необходимо личното участие на заинтересуваното лице или спазването на друга предвидена процедура.

Длъжностното лице, на когото е възложено подготвяне на служебната бележка, проучва обстоятелствата относно издаването й, подготвя бележката и я представя за подпис на председателя на агенцията. Длъжностно лице следва да подготви документа в срок до 7 работни дни от регистрирането на постъпилото искане от физическото или юридическо лице, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни. Служебната бележка се извежда и се предоставя на заявителя.

Примерни служебни бележки, които издава НАПОО:

- служебна бележка на физически и юридически лица (частни и държавни), в уверение на това, че същите са подали документи за лицензиране в НАПОО;

- служебна бележка на физически и юридически лица (частни и държавни), или организации, в уверение на това, че е открита процедура за лицензиране на център за професионално обучение (ЦПО) или център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) (съгласно процедурата за лицензиране), по подадени от тях документи;

- служебна бележка на ЦПО и ЦИПО, че е лицензиран от НАПОО, в периода до издаването на лицензионния документ (Лицензия);

- служебна бележка, издадена на външни експерти, по тяхно искане, че са утвърдени за външни експерти на НАПОО;

- служебна бележка, издадена на членове на работни групи и рецензенти, по тяхно искане, че са участвали в разработката и оценката на държавно образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии;

- служебна бележка, изисквана от банки, за брутно трудово възнаграждение на служители на НАПОО, при теглене на заем;

- служебна бележка за брутното трудово възнаграждение на служители на НАПОО при изплащане на детски надбавки (изисква се от Агенцията за социално подпомагане);

- служебна бележка за изплатени суми на всички външни изпълнители по граждански договори;

- служебна бележка за трудов стаж, заплащане и годишен отпуск, изискван за служител на НАПОО при издаване на визи;

- служебна бележка на физическо лице, че е утвърден за член на Управителен съвет (УС), Експертна комисия (ЕК), на работна група или външен експерт на НАПОО;

- служебна бележка на член на УС или ЕК за участие в заседание на УС, ЕК (обикновено се изисква от ведомства и организации);

- други служебни бележки.

Отказът за извършване на административна услуга може да се обжалва по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс.