Правно основание

Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи

Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПСМ)

Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали (Наредбата)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на разрешения за използване на спортните обекти като цяло или на определени техни части за провеждане на спортни прояви.

Забележка: Спортен обект е стадион или закрита спортна зала с места за зрители.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Актът се издава от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС).

2. Заявител

Заявители могат да бъдат собствениците или ползвателите на спортни обекти.

3. Нормативно установени изисквания

Предпоставка за издаване на разрешението за използването на спортните обекти е спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност, установени с протокол от общинската комисия към съответната община и становищата на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на вътрешните работи, предоставени въз основа на протоколите на общинските комисии, относно годността за ползване на обекта.

4. Необходими документи

4.1 Протокол от общинската комисия за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност, създадена в съответната община, съдържащ оценка на спортния обект и мнение за годността му за ползване

4.2 Становища от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи относно годността за ползване на обекта.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Искането за издаване на административния акт се адресира до председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.

Специализирана дирекция в администрацията на Държавната агенция за младежта и спорта извършва преглед на изпратените документи.

Копие от постъпилите протоколи и възражения съгласно чл. 45, ал. 5 от Наредбата в срок от 3 дни от получаването им се изпращат от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на вътрешните работи.

В срок от 7 дни от получаването на копие от постъпилите протоколи и възражения по чл. 45, ал.5 от Наредбата министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи представят на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта становище относно годността за ползване на обекта.

Съгласно чл. 46, ал.1 от Наредбата, когато са спазени инженерните и техническите изисквания по отношение на сигурността на обектите и становищата на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на вътрешните работи съдържат положителна оценка относно годността за ползване на обекта, председателят на ДАМС издава акт, с който разрешава използването на спортния обект като цяло или на определени негови части за провеждане на спортни прояви.

Извън горепосочения случай председателят на Държавната агенция за младежта и спорта отказва мотивирано издаването на акт, разрешаващ използването на обекта за спортни прояви. Отказите се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Забележка: Издаденият акт е валиден за периода на спортния сезон. Действието му се прекратява при наличие на обстоятелства, застрашаващи сигурността на обекта.

eГов.Бг