Правно основание

Чл. 9 и 12, ал. 2 от Закона за Държавния архивен фонд (ЗДАФ)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за издаване на разрешение за унищожаване на неценни документи на учреждения и организации.

На унищожение по реда на специална процедура подлежат архивните документи с изтекъл срок на съхранение без научно-справочно и историческо значение.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентен е съответният Държавен архив.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат учрежденията-фондообразуватели.

3. Условия за унищожаване

Документите подлежат на унищожаване, след като изгубят научна и историческа стойност, след като са изтекли сроковете им за съхранение и вече нямат практическо приложение.

Забележка: Сроковете за съхранение на документите са уредени в ЗДАФ, Закона за счетоводството и други нормативни актове.

4. Необходими документи

За осъществяване на процедурата се изготвят "Акт за унищожаване на неценни документи" и придружително писмо.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Документите се адресират до директора на съответния архив. В срок до 10 работни дни актът се утвърждава от директора. В резултат възниква право за реално унищожение на описаните в акта документи.

eГов.Бг