Правно основание

Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС)

Закон за държавната собственост (ЗДС)

Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ППЗФВС)

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

Характеристика

Изложението указва реда и условията за изготвяне на съгласувателно становище за разпореждане със спортни обекти и съоръжения – частна държавна собственост.

Във всички случаи на разпореждане със спортни обекти и съоръжения – частна държавна собственост, се изисква предварително писмено съгласуване с председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.

Забележка: За разпореждане със спортни обекти и съоръжения, на които се провеждат държавни първенства по определен вид спорт, се изисква становище и от съответната спортна федерация.


Процедура:
   

1. Нормативно установени изисквания

Разпореждането със спортни обекти – частна държавна собственост може да се извърши по изключение, когато обектите не се използват по предназначение за срок повече от 3 години.

Забележка: Разпореждането със спортни обекти и съоръжения – частна държавна собственост се извършва от ръководителите на ведомства или от областните управители.

2. Вътрешен ход на административната услуга

Необходимо е постъпване на писмено обосновано искане от ръководителя на съответно ведомство или областен управител, че спортният обект – частна държавна собственост, не се използва по предназначение за срок повече от 3 години.

Изготвя се предварително писмено съгласувателно становище от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта за разпореждане със спортния обект и съоръжение.

Разпореждане със спортни обекти и съоръжения – частна държавна собственост се извършва по реда на Закона за държавната собственост.

еГов.Бг