Правно основание

Устройствен правилник на Главното управление на архивите при Министерския съвет

Характеристика

Изложението указва реда и условията за изготвяне на копия от архивни документи.

Целта на услугата е предоставяне на копия за научно-изследователски, административни и граждански нужди.

Забележка: Дефиниция на основни понятия:

- копие- точен възпроизвод на съдържанието на документ с неговите външни признаци или с част от тях;

- архивен документ - документ, излязъл от текуща употреба и постъпил на съхранение в архив.


Процедура:
  

1. Компетентен орган

Компетентен за извършване на услугата е съответният директор, ако се изисква заверка или оправомощен служител в останалите случаи.

2. Заявител

Заявители могат да бъдат физически и юридически лица.

3. Необходими документи

За осъществяване на услугата е необходимо да бъдат представени:

- заявка или поръчка за изготвяне на копие на архивен документ;

- документи, доказващи наличие на основание за изготвяне на копието;

- документ за платена такса.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Необходимите документи се подават до оправомощения служител.

Сроковете за осъществяване на услугата са, както следва:

- обикновена поръчка - 10 работни дни;

- бърза поръчка - 3 работни дни;

- експресна поръчка - 1 работен ден.

5. Такси

Събират се такси съгласно Ценоразписа на услугите, които извършват ГУА при МС и държавните архиви.

еГов.Бг