Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Правилник за устройството и дейността на Национален център за информация и документация (Обн. ДВ. бр. 22 от 15 Март 2005 г.)

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Национален център за информация и документация

Характеристика

Аналитичните информационни продукти са продукти на аналитико-синтетична обработка на информационни ресурси в печатен и електронен вид с извличане на най-съществените данни и сведения, анализи и съпоставки.

Целта на настоящата услуга е да укаже реда и условията за предоставяне на аналитична информация за:

- хармонизирането на нормативната уредба със законовата рамка на Европейския съюз;

- новостите в моделите на управление и структурата на образованието и науката;

- тенденциите в научноизследователската и технологичната политика;

- структурирането на Европейското изследователско и образователно пространство;

- информационните системи и инструменти в образованието и науката.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Органът, на когото е предоставена компетентността по настоящата услуга, е Националния център за информация и документация (НАЦИД).

II. Заявител

Качеството заявител по настоящата услуга имат Министерството на образованието и науката, Министерски съвет, Народното събрание, Администрацията на Президента и други министерства и ведомства.

III. Необходими документи

За да започне производството по настоящата услуга е необходимо да бъде подадено заявление за информационно обслужване .

IV. Вътрешен ход на административната услуга

След приемане на заявлението, компетентно лице от дирекция ИПУ извършва проверка за параметрите на запитването, вида на услугата (тематичен подбор, реферативен обзор, аналитичен обзор, фактографска справка), географския обхват, езика на справката и сроковете за изпълнение. В зависимост от тематичната област справката се изпълнява от колектив, определен от компетентното лице, който посоча обхвата на справката, периода на ретроспекция и срока за изпълнение. Компетентният орган обобщава резултатите от справката в електронен и печатен вид.

Готовите аналитични продукти се предоставят на заявителя в установения от заявлението срок от датата на подаването му.

Обжалването се извършва по реда на АПК. По подадената жалба се отговаря в 7-дневен срок от получаването й.

V. Такси

Дължимите такси се определят по утвърден Ценоразпис на информационните услуги и продукти, предоставяни от НАЦИД.

еГов.Бг