Правно основание

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на личните данни

Закон за администрацията

Зкон за професионалното образование и обучение

Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение

Характеристика

По реда на настоящото изложение се извършва предоставяне на определено от законите и вътрешните разпоредби право на достъп до справки от информационните ресурси на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), локализирани на информационна система на НАПОО и нейните локални регистри – регистър на лицензираните центрове. Административната услуга се извършва по искане на центровете за професионално обучение (ЦПО), центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), експертни комисии, членове на управителен съвет, външни експерти и др. Предоставя се информация относно списък на професиите за професионално образование и обучение, държавни образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии, справки за придобити квалификации, справки, произтичащи от членството на България в ЕС и такива, свързани с дейността на НАПОО и друга информация.


Процедура:
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган по извършване на административната услуга е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

2. Заявител

Заявители на административната услуга могат да бъдат физически и юридически лица, държавни институции и организации.

3. Нормативноустановени изисквания

3.1. За публичен достъп до информационните ресурси няма определени изисквания – услугата се извършва при спазване на реда, установен със Закона за достъп до обществена информация.

3.2. За случаите, различни от предходната точка правата на достъп до информация се определят със заповед на председателя на НАПОО, при съобразяване със Закона за защита на личните данни и други нормативни актове.

4. Необходими документи:

За публичен достъп до информационните ресурси, за представяне на конкретна справка от информационните ресурси на НАПОО, както и за получаване право на достъп до определени електронни информационни масиви, се подава съответно искане по установена форма до НАПОО. Когато е необходимо да се удостовери самоличността на заявителя, се представя и документ за самоличност.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Искането се получава и се завежда по установения за НАПОО ред и се разпределя към ресорния отдел или експерт. След разглеждане на искането се издава заповед за приемането или отхвърлянето му. В случай на необходимост, според искането, се издава заповед за определяне на права на достъп на заявителя. В резултат се изготвя и предоставя на заявителя справка, предоставя се информационна услуга или достъп до информация.

Примерни справки, които издава НАПОО:

- справка дали физическо или юридическо лице има лицензия от НАПОО (ползва се от МВР, организации и др.);

- справка за лицензираните от НАПОО ЦПО и ЦИПО на територията на област, град или населено място;

- справка за професиите и специалностите, по които е лицензиран конкретен ЦПО;

- справка за възможно обучение по конкретна професия - наименование на ЦПО, населено място, контакти (за организации и физически лица);

- справка за наличие на ДОИ по конкретна професия;

- справка за лицензираните ЦПО и ЦИПО и тези с допълнена лицензия, за предходната година или за текущия период;

- справка за публикуваните ДОИ в Държавен вестник;

- справка за ЦПО и ЦИПО, подали годишна информация за дейността си;

- други справки.

Отказът за предоставяне на услугата подлежи на обжалване по реда, установен в Административнопроцесуалния кодекс.

еГов.Бг