Правно основание

Закон за туризма (ЗТ)

Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност

Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора

Наредба за организацията на единната система за туристическа информация

Устройствен правилник на Държавната агенция по туризъм

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Правилник за организацията на работа, състава и дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти

Характеристика

Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по Закона за туризма лица.

Регистрацията се извършва от председателя на Държавната агенция по туризъм в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Посоченият регистър е публичен.

Целта на поместеното изложение е да улесни заинтересованите лица указвайки реда и условията за регистриране в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Регистрацията се извършва от председателя на Държавната агенция по туризъм.

II. Заявител

Заявител по разглежданата услуга може да бъде лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност. За да бъде вписано лицето в регистъра, то следва да отговаря на изискванията, посочени в точка "Нормативно установени изисквания".

III. Нормативно установени изисквания

За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност и за вписване в регистъра лицето трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. да има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;

4. да е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;

5. да е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 ЗТ;

6. да не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;

7. да не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;

8. да не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.

IV. Необходими документи

За вписване в регистъра лицата следва да подадат заявление по образец, в което се посочват: видът на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и единен идентификационен код, когато има такива, както и адрес на туристическия обект.

Забележка: до 01.01.2008 г. в заявлението следва да се посочват: видът на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ, когато има такива, както и адрес на туристическия обект.

Към заявлението се прилагат:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност.

Забележка: до 01.01.2008 г. се прилага удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие и декларация, че не е в производство по ликвидация;

3. справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;

4. копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;

5. справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;

6. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;

7. копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 от ЗТ;

8. декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация и не е с отнет лиценз/заличена регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност;

9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението с приложените към него документи се подава в Държавната агенция по туризъм. Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) разглежда заявленията и документите в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до председателя на Държавната агенция по туризъм за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията. В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи ЕКРТТА дава на лицето 30-дневен срок за отстраняването им. Двумесечният срок по-горе започва да тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността. Председателят на Държавната агенция по туризъм въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в агенцията извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.

Изричният или мълчаливият отказ за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

VI. Такси

Дължимите такси са както следва:

1. за разглеждане на заявлението за регистрация за:

а) туроператорска дейност - 1000 лв.;

б) туристическа агентска дейност - 500 лв.;

Посочените по-горе (в т. 1) такси се заплащат се при подаването на заявлението.

2. за вписване в регистъра на:

а) туроператорите - 4000 лв.;

б) туристическите агенти - 2000 лв.

Посочените по-горе (в т. 2) такси се заплащат при получаване на удостоверението за регистрация.

 еГов.Бг