Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за подземните богатства (ЗПБ)

Тарифа за таксите, които се събират при подаване на заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства.

Характеристика

Описанието на разглежданата услуга цели да укаже реда и условията, при които се дава разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства. Изложението обхваща случаите, в които е компетентен министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това са случаите, когато се дава разрешение за подземни богатства от групата на строителните материали, скално-облицовъчни материали и производствени технологични отпадъци от миннодобивната и миннопреработваща дейност, които не са собственост на физически или юридически лица.

Разрешенията могат да се предоставят пряко или чрез конкурс или търг.

Разрешения за търсене и/или проучване се предоставят задължително чрез конкурс или търг:

- за нефт и газ;

- за подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона;

- за неусвоени находища на подземни богатства или непредоставени площи с установени открития, проучени с държавни средства.

Разрешение се предоставя чрез пряко определяне на титуляря на разрешението, ако е единствен кандидат след изтичане на едномесечен срок от публикуване в два централни ежедневника на съобщение за предстоящо предоставяне на разрешение.


Процедура:
   

I. Компетентен орган

Компетентността по издаване на разрешение за търсене и/или проучване на подземно богатство (от групата на строителните материали, скално-облицовъчни материали, производствени технологични отпадъци от миннодобивната и миннопреработваща дейност, които не са собственост на физически или юридически лица) е предоставена на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

II. Заявител

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, отговарящи на условията на ЗПБ.

III. Необходими документи

Заявителят следва да подаде заявление по образец, към което да приложи указаните в ЗПБ изискуеми документи.

При подаване на заявление за пряко предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване следва да се приложат в запечатан плик:

1. работна програма с кратко описание на целите, сроковете за започването й, вида, обема, методите, продължителността и стойността на предвидените дейности, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда, безопасността и здравето на работещите, историческите и културните обекти;

2. банкови препоръки, които удостоверяват, че кандидатът е в състояние да финансира изпълнението на работната програма, да обезщети всички вреди, евентуално произтекли от съответните дейности и способността му да изпълни плащанията, за които е задължен;

3. декларация, че кандидатът няма просрочени задължения към държавата;

4. правна, финансово-икономическа, екологична и социална обосновка.

Кандидат за участие в конкурс или търг за придобиване на разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив трябва да подаде писмено заявление на български език съобразно обявените изисквания.

Към заявлението се прилага:

1. удостоверение за регистрация на участника като търговец;

2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години;

3. доказателства за закупени конкурсни или тръжни документи, внесен депозит и платена такса за участие;

4. декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация.

IV. Вътрешен ход на административната услуга

1. Издаване на разрешение чрез провеждане на търг или конкурс

Заповедта за провеждане на конкурс или търг за издаване на разрешение се обнародва в "Държавен вестник" и в поне един централен ежедневник. Назначава се комисия, която да организира и проведе конкурса или търга. След подаване на необходимите документи от страна на кандидатите, комисията приема решение за допускане до участие в конкурса или търга, за което известява писмено кандидатите. Отказът за допускане до участие в конкурса или търга подлежи на обжалване по съдебен ред съгласно Административнопроцесуалния кодекс. Допуснатите до конкурса участници представят предложение в запечатан плик в изпълнение на конкурсните условия.

При провеждане на явен търг комисията предварително обявява наддавателната стъпка. Комисията класира участниците в 14-дневен срок от изтичане на срока за подаване на предложения.

2. Пряко предоставяне на разрешения

За пряко предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване се подава писмено заявление с приложените необходими документи. Заявлението се разглежда в 30-дневен срок от изтичането на едномесечния срок от публикуване в два централни ежедневника на съобщение за предстоящо предоставяне на разрешение. Преценява се целесъобразността и законосъобразността на предложението за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване. Отказът да се открие производство за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване не подлежи на обжалване по съдебен ред. Внася се за одобрение на проект на разрешение в Министерския съвет. В 30-дневен срок от одобрението на Министерския съвет се издава разрешение за търсене и/или проучване и сключва договор с получилия разрешение кандидат.

V. Такси

Дължимите такси се определят съгласно Тарифа за таксите, които се събират при подаване на заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства.

Съгласно посоченият нормативен акт за издаване на разрешение за търсене и/или проучване на разглежданите в настоящата услуга подземни богатства, се заплаща такса в размер на 300 лв. За удължаване на срока на издадено разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства следва да се заплатят 150 лв.

 

еГов.Бг