Правно основание

Закон за опазване на околната среда, глава ІІІ – Раздел І, Раздел ІІІ и Раздел ІV (ЗООС)

Закон за подземните богатства (ЗПБ)

Наредба № 18 от 7 януари 2000 г. за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техните изменения и допълнения (Наредба № 18)

Характеристика

Във връзка с изискванията на ЗПБ по компонент "земни недра" се издават становища на цялостни работни (експлоатационни) проекти и годишни технически проекти (ГТП) за геологопроучвателни и миннодобивни работи.

Геологопроучвателните, добивните и миннопреработвателните дейности подлежат на разрешителен и съгласувателен режими.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

1. Компетентен орган

Становища за съгласуване на цялостни и годишни работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства се издават от регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Органите по съответните режими са:

- Министерство на околната среда и водите (МОСВ)– за утвърждаване на запаси при търсене и проучване на подземни богатства (разрешителен режим);

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на икономиката и енергетиката – за даване на концесия на находища с подземни богатства по смисъла на чл. 2 от ЗПБ (разрешителен режим).

2. Заявител

Заявители на административната услуга могат да бъдат титулярите на разрешения за търсене (и/или проучване) или концесионерите.

3. Нормативноустановени изисквания

Становищата се издават след извършени процедури по ЗООС (когато е инвестиционно предложение) и налични права за извършваната дейност по ЗПБ (разрешение за търсене и проучване, издадено от компетентния орган; концесия дадена от компетентния орган по чл. 7 от ЗПБ).

4. Необходими документи

Заявление до директора на РИОСВ с искане за издаване на становище за проект (цялостен и годишни) за търсещи и геологопроучвателни работи включващоуказаните в чл. 81 и чл. 83 от ЗПБ и Наредба № 18 документи:

- точен топографски план на повърхността на минното или кариерното поле в подходящ мащаб, на който са посочени границите, картографските знаци, определящи местонахождението на мината или кариерата, характерът на местността и всички инсталации и съоръжения върху нея;

- точни подземни планове в подходящ мащаб с указание на експлоатираните през годината участъци, както и на тези, които предстои да се експлоатират; на плановете се посочват и границите на минните и кариерните полета;

- планове за общия вид на отделните части на мината или кариерата с указани граници на запасите и ресурсите и на минните работи;

- геоложки план с необходимите профили и данни през находището;

- технически и други данни за извършваните наблюдения на минните дейности;

- необходимите регистри, планове и статистически данни, свързани с изискванията за експлоатацията и с безопасността и здравето на работещите в мините и кариерите.

Плановете се изработват въз основа на данни от кадастъра, от едромащабната топографска карта на страната, както и от други специализирани карти.

Работните проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства трябва да съдържат изчерпателни данни за обема, техническите и технологичните решения и срока на предвижданите дейности, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда и за безопасността и здравето на работещите;

- документи, удостоверяващи права върху съответния обект (акт за собственост; удостоверение за търговско откритие; разрешение за геолого-проучвателни работи, концесия и др.).

5. Вътрешен ход на административната услуга

Издават се становища по разрешителен и съгласувателен режим, съгласно ЗПБ и ЗООС, като се извършва проверка по заявена документация и оглед на място, след което становището се дава на компетентния орган, изготвящ крайния документ – МОСВ.

При издаване на становищата по ЗПБ е необходимо да са проведени процедури по ЗПБ, отнасящи се до провеждане на геолого-проучвателни работи от титуляр на разрешително за тях, след което и получаване на права върху дадено находище от титуляр на концесия.

При издаване на становище по компоненти "земни недра", експертите имат съгласувателен режим т. е. предоставят становищата на упражняващия съгласувателния режим по чл. 82, ал. 3 от ЗПБ (МОСВ).

Срокът на действие на актовете по регулаторния режим са:

- до изтичане срока на издаденото от компетентния орган разрешение за търсене и проучване или концесия за цялостния проект;

- ежегодно за годишни технически проекти за добив и първична преработка на подземни богатства.

 

еГов.Бг