Правно основание

Закон за обществените поръчки (ЗОП)

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

Характеристика

Вписването на данни в Регистъра на обществените поръчки (РОП) е пряко свързано с принципите, прогласени в чл. 2 ЗОП: публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Тъй като регистърът е публичен, до знанието на всички заинтересувани правни субекти се довежда значителна по вид и обем информация относно съответната обществена поръчка. Достъпът до информацията от РОП е свободен и се осъществява чрез страницата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) в Интернет на адрес www.aop.bg. Регистърът на обществените поръчки представлява единна електронна база данни, която се води от определени от изпълнителния директор на АОП длъжностни лица. В РОП се вписват:

а) идентификационните данни за възложителя:

- уникалният идентификационен номер на възложителя;

- код БУЛСТАТ;

б) уникалният номер на обществената поръчка;

в) попълнените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП, както следва:

- предварителните обявления за възлагане на обществени поръчки;

- предварителни обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП;

- обявленията за възлагане на обществени поръчки;

- обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

- обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП;

- опростените обявления за обществени поръчки по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;

- съобщенията за публикувани предварителни обявления в профила на купувача;

- информация за сключените договори за обществена поръчка или за сключените рамкови споразумения и за проведените конкурси за проект;

г) данните за решенията на възложителите:

- номер, дата и правно основание на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и мотиви, когато се изискват;

- номер, дата, правно основание и мотиви на решението за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, а в случаите на прекратяване поради недостатъчен финансов ресурс на възложителя - и най-ниската цена, оферирана от класиран участник;

- номер и дата на решението за удължаване на срока за получаване на оферти при открита процедура и за получаване на заявления за участие при ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление, както и съответно удълженият срок;

д) попълнените образци, с които се предоставя информация за:

- предсрочно прекратените договори за обществени поръчки и рамкови споразумения;

- предсрочно прекратяване или удължаване действието на динамична система за доставки.

В случаите на малки обществени поръчки, в РОП се вписват съответните обстоятелства, посочени по-горе.

На вписване в РОП подлежат и всички промени в посочените обстоятелства.


Процедура: 
   

1. Компетентен орган

Компетентният орган, който води Регистъра на обществените поръчки е изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

2. Задължени лица

Задължени да изпращат информацията, предвидена за вписване в РОП, до изпълнителния директор на АОП, са възложителите на обществени поръчки:

а) органите на държавна власт, Президентът на Република България, Българската народна банка, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;

б) дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;

в) публичноправните организации;

г) обединенията от субекти по б. "а" или "в";

д) публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от следните дейностите по чл. 7а-7д ЗОП;

е) търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от дейностите по чл. 7а-7д ЗОП.

3. Информация, която предоставят възложителите

3.1. Информация, която се изпраща от всички възложители

Възложителите трябва да изпращат до изпълнителния директор на АОП съгласно утвърдените образци, когато има такива:

а) данни от решенията за:

- откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- удължаване на срока за получаване на оферти или на срока за получаване на заявления за участие;

- прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

- определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в случаите на ограничена процедура и на състезателен диалог;

- определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога в процедура на състезателен диалог;

б) предварителните обявления за обществени поръчки;

в) съобщенията за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача;

г) обявленията за обществени поръчки;

д) опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП (при динамична система на доставки);

е) обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

ж) поканата за участие в процедура на договаряне без обявление, освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12 ЗОП;

з) информация за проведените конкурси за проекти;

и) информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови споразумения;

й) информация за стойността на изпълнените договори за обществени поръчки или за предсрочно прекратените договори за обществени поръчки и за изплатените суми по тях, ако има такива; тази информация се изпраща, когато:

- при сключване на договора не е определена точната му стойност;

- стойността на изплатените суми по договора не съответства на посочената при сключването му;

- договорът е предсрочно прекратен (чл. 5, ал. 3 ППЗОП);

к) информация за удължаване срока на действие на динамичната система за доставки и за предсрочно прекратяване действието на динамична система за доставки;

л) информация по чл. 44, ал. 8 ЗОП (при получено съобщение от Европейската комисия за установени от нея нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка);

м) информация за постъпилите през предходния месец жалби по чл. 120 ЗОП (жалбите срещу решение, действие или бездействие на възложителя при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка);

н) копия от влезлите в сила определения и решения на Върховния административен съд (ВАС), постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

3.2. Допълнителна информация, която се изпраща от възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП

Тези възложители изпращат съгласно утвърдените образци и:

- обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП;

- предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП за планираните обществени поръчки или рамкови споразумения за следващите 12 месеца;

- поканата за участие по чл. 114, ал. 1 ЗОП - при процедура на договаряне с обявление или ограничена процедура, обявени чрез предварително обявление - покана.

3.3. Информация, която се подава от Комисията за защита на конкуренцията

КЗК изпраща до АОП заверени копия от:

- определенията по чл. 122, ал. 3 ЗОП - в деня на налагане на временната мярка (спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка);

- решенията по чл. 122г ЗОП (за произнасяне по съответна жалба) и чл. 127а, ал. 2 ЗОП (за налагане на административно наказание) - в 7-дневен срок от обявяването.

4. Срокове за изпращане на информацията и документите

а) информацията и документите следва да се подадат в седемдневен срок от датата на:

- издаване на съответното решение в случаите на откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки; удължаване на срока за получаване на оферти или на срока за получаване на заявления за участие; определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в случаите на ограничена процедура и на състезателен диалог; определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога в процедура на състезателен диалог; обявление за обществена поръчка; обявление за провеждане на конкурс за проект; информация за проведените конкурси за проекти; информация за удължаване срока на действие на динамичната система за доставки и за предсрочно прекратяване действието на динамична система за доставки; обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП; предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП;

- сключване на съответния договор или рамковото споразумение;

- приключване изпълнението на договора или от неговото прекратяване;

- обявяване на определенията и решенията на ВАС, постановени при обжалване на актове на КЗК;

б) за постъпилите през предходния месец жалби по чл. 120 ЗОП информацията се подава до десето число на следващия месец;

в) поканата за участие по чл. 114, ал. 1 ЗОП от възложители по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП се изпраща до изпълнителния директор на АОП едновременно с изпращането й до всички кандидати.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Документите и данните се изпращат по един от следните начини:

- на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен подпис, или

- на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен подпис, или

- по електронен път с използване на електронен подпис, или

- на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.

Когато изпращат документите, възложителите с открити партиди посочват номера на своята партида в РОП, а при вече открита процедура - и уникалния номер на поръчката в РОП. В случай, че възложителят не разполага с тези данни, той посочва наименованието си и номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, за която се отнасят изпращаните документи. Възложителите посочват данните в съпроводителното писмо и върху изпратения до агенцията съответно надписан магнитен, оптичен или друг носител, а когато документът се изпраща по електронна поща - в полето "Предмет" на изпратеното електронно съобщение.

Съобщение за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача се изпраща по електронен път с използване на електронен подпис. Информация за постъпилите през предходния месец жалби по чл. 120 ЗОП се изпраща на хартиен носител или по електронен път с използване на електронен подпис.

За всеки възложител на обществени поръчки в РОП се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания. Уникалният идентификационен номер е 5-цифрено число и представлява поредният номер на вписването на възложителя в РОП.

Всяка обществена поръчка се вписва в регистъра под уникален номер, който се състои от 3 части, както следва:

- първа част - номер на партидата на възложителя;

- втора част - година на решението за откриване на обществената поръчка;

- трета част - 4-цифрено число, което представлява служебен номер на поредното вписване на обществена поръчка на съответния възложител за годината и което се получава автоматично от електронната база от данни.

Последващите вписвания на нови обстоятелства, свързани с партидата на възложителя, се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания. Последващите вписвания се отбелязват като "служебно вписване". Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, като се запазва информация за първоначалното обстоятелство. Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица, които отговарят за воденето на РОП, като в съответното поле от регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа редакция" или "операторска грешка". Поправките се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, освен в случаите, когато погрешното вписване е извършено по партидата на друг възложител. Правописни и технически грешки, допуснати от възложителите при попълване на утвърдените образци, се коригират от длъжностите лица чрез техническа редакция след получено искане от съответния възложител. Искането за корекция се изпраща по пощата, по факс, по електронен път с използване на електронен подпис или се съобщава по телефона в срок не по-късно от 5 дни от датата на публикуване на съответния образец. Когато искането се съобщава по телефона, възложителят трябва да го потвърди писмено преди изтичането на посочения петдневен срок.

 eГов.Бг