Поначало всички физически и юридически лица могат да бъдат страни по договора за продажба.

Ограничения:

1.       Юридически лица с държавно участие над 50 % не могат да продават свои дълготрайни активи на стойност над 5% от балансовата стойност без съгласие на административните органи, които са посочени в чл. 3 от Закона за приватизацията: §10 ПЗР на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия - ДВ бр. 38/1992 г.

2.       По силата на Правилника за упражняване на правото на собствеността на държавата в предприятията, обнародван в ДВ бр.10 от 1994 г. по силата на чл. 18 продажбата на дълготрайни активи на ЕООД или от ЕООД се извършва само чрез търг или конкурс по съответните наредби, но това не са отнася за случаите когато тези активи се продават на друго държавно предприятие или учреждение.

3.       Общи забрани, които се отнасят до страните за купуване, уредени в чл. 185 ЗЗД:

3.1. лица, които по закон или по назначение управляват или пазят чуждо имущество не могат да го купуват;

3.2. длъжностните лица, на които по служба е възложено да продават имущество не могат да го купуват;

3.3. на съдии, прокурори, съдии-изпълнители, нотариуси и адвокати е забранено да купуват спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството на който действат.

4.        Допълнителни забрани за купуване в чл. 379 ГПК.

(1)Длъжникът,неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдия-изпълнителя, както и лицата, посочен в чл. 185 ЗЗД, нямат право да вземат участие в наддаването.

(2)Когато имотът е купен от лице, което е нямало право да наддава, проданта е недействителна.

(3)В този случай внесените от купувача пари се задържат за удовлетворение вземанията по изпълнителното дело, а имотът по искане на който и да е от взискателите може отново да се изнесе на продан.

5.       Забрани при т.нар. договаряне сам със себе си - чл. 38/1 ЗЗД: Представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това.

 
Предмет на договора за продажба. Цена. Форма.
 
Предмет

1.       Вещи – движими и недвижими, потребими и непотребими, заместими и незаместими, настоящи и бъдещи, собствени и чужди, индивидуално и родово определени.

2.       По общо виждане предмет на договора могат да бъдат и облигационни права, но в този случай се прилагат правилата за цесия.

Цена

Цената трябва да бъде определена, и поне определяема.

Трябва да бъде в пари. Не може да бъде в индивидуално определени вещи, тъй като в този случай ще има налице замяна или някакъв друг договор.
 
Форма на договора

Договорът е неформален. Изискването за форма на доказване, установено в чл. 133/б."в" на ГПК важи и при продажбата, но това общо положение има някои изключения:

-          недвижимите имоти се продават като се сключват нотариални актове - чл.18 ЗЗД ;

-          нотариална форма е необходима и за продажбата на ограничени вещни права върху недвижими имоти;

-          продажбата на наследство трябва да се извърши в писмена форма с нотариална заверка на подписите - това е форма за действителност - чл.212 ЗЗД;

-          леки автомобили, кораби, самолети се прехвърлят с писмена форма с нотариална заверка на подписите;
когато се прехвърля вземане, обезпечено с ипотека тази продажба има значение за ипотеката, само ако бъде отбелязана в ипотечния акт.