Статут и правомощия на Сметната палата. Актове на органите

Важността, която има бюджета, предопределя необходимостта от осъществяване на контрол върху тази дейност – създава се специализиран орган за контрол. В България от 1880 до 1947 г. съществува  Сметна палата (СП), след това функциите се поемат от Държавния финансов контрол.

Чл. 91 от Конституцията предвижда създаването на Сметна палата. През 1991 г. е приет Закон за Сметната палата През 200 1г. – нов закон с оглед хармонизация с европейското законодателство.

СП –държавен орган с властнически правомощия – издава властнически актове; налага санкции. Сметната палата е висш държавен орган, защото съществува и е установена от Конституцията; членовете и председателят й се избират от НС; правомощията на Сметната палата обхващат цялостното изпълнение на бюджета. При осъществяване на дейността си се отчита на НС (чл. 2 от ЗСП). Специализиран контролен орган – осъществява последващ и текущ контрол, няма право на вето по приемането на бюджета ( и не се произнася задължително при приемането). Осъществява контрол само по отношение на бюджета ( специализиран орган). Независим орган – подчинява се само на Конституцията и законите – това проличава по отношение на бюджета на Сметната палата - самостоятелен, не се коригира от органите на изпълнителната власт. Годишният отчет за изпълнението на бюджета и годишният счетоводен отчет на Сметната палатасе одитират от независима комисия, назначена от НС. Косвена зависимост СП има от НС – персоналния й състав се избира от него, отчита дейността си пред НС (чл. 46 от ЗСП), НС има право 1 път годишно да възлага 3 проверки, където НС прецени.

Контролът на Сметната палата е външноведомствен – външен орган спрямо всички проверявани обекти. Контролира всички бюджети, като в предмета на контрол се включват и извънбюджетни сметки. Сметната палата осъществява контролните правомощия чрез одити (параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗСП). Чл. 5 от ЗСП – изброява контролираните от Сметната палата дейности. Контролът е за законосъобразност и целесъобразност. До юридическа отговорност или принудителни административни мерки се стига само при установяване на незаконосъобразност.

Обект на проверка е организацията, лицето, дейността или функцията, които се издържат от бюджета или получават средства от него. Сметната палата сама определя обектите, като могат да се включват и предложени от НС ( чл.9 от ЗСП). От гледна точка на устройството й , СП е юридическо лице на бюджетна издръжка и е колективен държавен орган. Състои се от председател и 10 члена, избрани от НС.  Председателят на Сметната палата не може да се избира за втори мандат. В закона са изброени условията, на които трябва да отговарят членовете. Специфично изискване – през последните 3 години да не са били членове на МС или ръководители на централни ведомства.

Сметната палата създава отделения и териториални поделения със сектори към тях. Всяко отделение се ръководи от член на Сметната палата, отговарящ за различни сфери на контрол. Конкретната дейност се осъществява от одитори, които могат да са ръководители на сектори. Всяко отделение се състои от сектори. Като органи могат да се посочат председателя, членовете, одитори – ръководители на сектори, директори на териториални поделения и самите контролиращи одитори.

СП осъществява одитната си дейност чрез извършване на финансов одит, който включва одит на финансовото управление и одит на финансовите отчети; одит на изпълнението и друг специфични отчети. Тези одити се извършват въз основа на приети обнародвани стандарти на Сметната палата. Възлагат се със заповед на председателя, като за одита се съставя програма. Вследствие на извършения контрол се изготвя одитен доклад, който включва констатации и оценки. Връчва се на проверяваните лица. По становищата на проверяваните лица ръководителят на одита прави писмено заключение. Одиторният доклад и заключението се внасят в Сметната палата вече от съответния ръководител на отделение или директор на териториално поделение и се приема с решение, което е окончателно.. С това решение могат да се потвърдят, отменят или изменят констатациите и оценките в одитния доклад и заключение.

Мерки за въздействие:

-                          ако  по време на контролната дейност се установят незаконосъобразни действия на боравене с бюджетни средства, се уведомява министъра на финансите или друг компетентен орган за спиране на действието

-                          Сметната палата изпраща до ръководителите на одитираните обекти доклад за резултатите от одита с препоръки; по отношение на тези препоръки се осъществява текущ и последващ контрол; съответният ръководител уведомява писмено Сметната палата за предприетите мерки

-                          като форма на финансов одит Сметната палата осъществява и одит и заверка на годишните отчети на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за изпълнение на бюджетите. За резултатите от този одит  СП внася  доклад в НС. Чл. 50 – при наличие на данни за вреди и нарушения одитният доклад се изпраща на Министерство на финансите за търсене на имуществена и административна отговорност по реда на ЗДВФК.