Понятие – извлича се от разпоредбата на чл. 351 КТ – “Трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.” Трудовият стаж е време наситено с определена дейност, продължителност на трудовата или друга дейност, която поражда дадени правни последици. Определя се като времето прекарано по ТПО или служебно ПО, доколкото друго не е предвидено. “Друго” – работа без трудов стаж – поправителен труд без лишаван от свобода; трудов стаж без работа – времето от незаконното уволнение до възстановяване на работа.

Правна уредба – Глава 17 КТ; Указ за установяване на ТС по съдебен ред и Наредба за прилагането му; Раздел 2 от НТКТС; чл. 3 Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения; Подзаконови актове на МС.

Трудовият стаж бива две основни категории:

1.1        време на работа по ТПО – чл. 351 – 353 КТ. Стажът по служебно ПО винаги се признава за ТС, но работата по ТПО не винаги се признава за служебен стаж. Трябва да е изрично предвиден в ЗДС и наредбата за служебните ......

a.       Време на ефективна работа по ТПО – общото правило по чл. 351 КТ.

b.       Време на работа по служебно ПО – чл. 351 КТ края.

c.       За ТПО се счита и времето на прекратяване на ТПО, когато основанието за възникването му е обявено за недействително, при положение, че работника и служителя е действал добросъвестно. Правилото по чл. 353 КТ е конкретизация на общото правило по чл. 75 КТ.

1.2               наред с  периодите на ефективна работа по ТПО, за ТС се зачитат и периодите през които ТПО съществува, без да се извършва ефективна работа по него – чл. 352 КТ. Основанието за зачитането им за ТС е връзката им с ТПО. Това е фикция – придава им се значение на ТС (закрила на труда).

а.   Чл. 352 т. 2 КТ – почивни и празнични дни през които работника и служителя не е длъжен да престира труд.

б.   Отпуски – чл. 325 т. 2-4 КТ:

                   - платените отпуски – винаги се зачитат за ТС независимо от основанието им. работника и служителя получава или възнаграждение както ако би бил на работа, или обезщетение от ДОО (за бременни)

                    - неплатени отпуски – се зачитат за ТС само ако е изрично предвидено в закона (в зависимост от значението и интереса) – отпуски за отглеждане на дете, неплатени учебни отпуски, неплатени отпуски за временна неработоспособност.

в.   Участие в различни форми за придобиване, подържане, повишаване на професионалната квалификация – чл. 352 т. 5 КТ. Важно е това да се осъществява организирано и да има откъсване от процеса на труда (следдипломна квалификация).

г.    Времето на недопускане до работа – чл. 352 т. 6 – това са хипотезите на начално и на последващо недопускане (започнало е изпълнение на ТПО, но поради причини работодателя не допуска до работа). Необходимо е да се докаже незаконността на недопускането – процес по чл. 317 ал. 4 КТ с обезщетение или самостоятелен процес по реда за уреждане на трудовите спорове.

д.   Незаконно отстраняване от работа – чл. 352 т. 7-8 КТ. Имат се предвид миналите хипотези от КТ/57 година – временно отстраняване от работа от съдебните органи при извършване на престъпление. Отстраняването от работа от съдебните органи е възможно и сега, но работодателя вече не може да отстрани работника и служителя. Ретроактивно действие за минали хипотези – ако работника и служителя не е привлечен като обвиняем в процеса или е бил оправдан, времето се признава за ТС.

е.   Чл. 352 т. 9 КТ – предоставени са правомощия на МС да определя и други основания за определяне на ТС без извършване на ефективна работа.

2.1        време зачитано за ТС без да е съществувало ТПО – чл. 351 КТ – допуснатата възможност е предвидена в чл. 354 КТ. Основанието за това законодателно решение са особено важни обстоятелства, които са възпрепятствали работата по ТПО и респективно натрупването на ТС. Отново имаме законова фикция.

а.   При обективни пречки за осъществяване на работа по ТПО – чл. 354 т. 6 и 7 КТ – когато майката, бащата или осиновителя отглежда малко дете.

б.   При виновно поведение на работодателя – чл. 354 т. 1, 4 и 5 КТ – противоправното поведение на работодателя е пречка за осъществяване на работа по ТПО и за ТС се приема времето до възстановяването на работа при незаконно уволнение.

в.   Противоправно поведение на трето лице извън страните по ТПО – чл. 354 т. 2 и 3 КТ – лицето е изтърпяло наказание лишаване от свобода което се отменя по установения от закона ред. Времето прекарано в затвора се признава за ТС.

г.    Чл. 354 оправомощава МС да приеме други хипотези при които време в което не се работи се приема за ТС (времето прекарано в казарма при отбиването на задължителната наборна военна служба).

 

В зависимост от основанията на които е придобит ТПО се разделя на общ и специален.

1. общ – целият ТС на работника и служителя независимо то основанията на които е придобит.

2. специален – упражнявана е работа от определен характер. предоставя се за заемането на определена длъжност.

 

Изчисляване на ТС – чл. 355 КТ. Единиците за изчисляване на ТС са единиците за категорията за време (ден, месец, година). Специални изисквания на закона – един ден трудов стаж се равнява на работа през най-малко от половината от законоустановеното време за съответната длъжност; един месец ТС се равнява на работа през най-малко 21 работни дни. Чл. 9 ал. 3 НТКТС гласи че когато в месеца има по-малко от 21 работни дни трябва да са отработени всички работни дни.

 

Установяване на ТС – Указ за установяване на ТС по съдебен ред и наредба за прилагането му; чл. 12 НТКТС. ТС се установява с трудова, служебна, осигурителна или занаятчийска книжка. По изключение ТС може да бъде установен с документ от съответния работодател които се издава въз основа на различните ведомости, когато няма нито един от посочените документи. Ако и това е невъзможно, ТС се установява по съдебен ред с установителен иск според Указ за установяване на ТС по съдебен ред. Допускат се и свидетелски показания, но въз основа на писмено начало (изисква се писмено доказване).

 

Правно значение на ТС:

1.                  правопораждащ ЮФ: за обезщетение за инвалидност; за допълнително възнаграждение за ТС (продължителна работа).

2.                  правопроменящ ЮФ – допълнителното трудово възнаграждение се променя с всяка следваща година.

3.                  изключително важни осигурителни последици.