Индивидуалното трудово правоотношение може да възникне от най-различни основания. Най-разпространен е трудовият договор.

            Основанията за възникване на трудовите правоотношения са юридически факт, който законодателството свързва с възникването на правоотношение. Те са правопораждащи юридически факти, правомерни юридически действия. Правопораждащи юридически факти са тези, които законът свързва с възникването на индивидуално трудово правоотношение. Те са правомерни, защото са предвидени в правните норми и осъществяването им е по установения в правните норми ред. За разлика от правопогасяващите факти, основанията за възникване на индивидуалното трудово правоотношение са винаги юридически действия. Съдържат волеизявления за възникване и част от съдържанието на индивидуалното трудово правоотношение. Субекти на индивидуалното трудово правоотношение са, от една страна работникът/служителят, а от друга - работодателят (избирателната комисия, избирателното тяло).

            Правна уредба - съдържа се в Глава Пета от КТ и има кодификационен характер. За някои основания обаче, съществува специален режим (предвиден в Конституцията, Закон за Конституционния съд, Закон за избиране на народни представители… и т.н.). В тези случаи КТ се прилага субсидиарно.

            Сред основанията за възникване на индивидуалното трудово правоотношение, най-често се среща трудовият договор. Правната уредба на трудовия договор се съдържа в Глава Пета, Раздел Първи, КТ. Като юридически факт, трудовият договор се изразява в съгласувани волеизявления на страните по договора. Трудовият договор е най-важното основание, най-старата и най-типична форма за възникване на индивидуалното трудово правоотношение. Прилага се винаги, когато друго основание за възникване на индивидуалното трудово правоотношение не е изрично уредено. Трудовият договор представлява израз на най-голяма свобода при възникването на индивидуалното трудово правоотношение.

            КОНКУРС: това е сравнително ново основание. Правна уредба - Глава Пета, Раздел Четвърти КТ. Специална уредба на конкурса - в Закона за висшето образование, Закон за БАН. Изразява се в предварителна проверка на професионалните качества на постъпващите на работа, с цел избиране на най-подходящия.

            ИЗБОР: Глава Пета, Раздел Трети КТ. Специална уредба - Конституция, Закон за местните избори, Устави на обществените организации и сдружения. Прилага се, когато освен професионалните качества се изисква и лично доверие в кандидатстващия. Оценката се дава от избирателното тяло.

            АКТ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ на висша държавна длъжност - по-рядко, не е израз на назначаване по смисъла на Закона за държавния служител. Правна уредба - чл.8, ал.2; чл.98; чл.143, ал.2 от Конституцията (заместник-министър, ръководител на държавна агенция и т.н.). в тези случаи индивидуалното трудово правоотношение възниква с Указ на Президента или Решение на МС.

            В СЛУЧАЙ НА ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА поправителен труд без лишаване от свобода. Правна уредба - чл.43 НК, чл.134-143 от Закона за изпълнение на наказанията. Служи, като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение, когато осъденият не работи в държавно или обществено предприятие, иначе се изпълнява по месторабота. Спорно е и доколко в условията на все по-голяма безработица е уместно приложението му. Като цяло, последните две основания имат по-ограничено приложение.