Понятие

Индивидуалното трудово правоотношение (ТрПО) е регулирано от правото отношение между едно ФЛ, носител на работна сила, и друго ФЛ, ЮЛ или неперсонифицирано образувание, разполагащо със средства за производство. По силата на това отношение носителят на работната сила се задължава да я предоставя на другото лице или образувание срещу определено възнаграждение.

По смисъла на чл.1 (2) КТ това е отношение по предоставяне на работна сила. Индивидуалното ТрПО е централна категория в трудовото право, тъй като е правната форма за упражняване на труд от гражданите по чл.48 (1) КРБ.

Елементи

Обект на индивидуалното ТрПО – предоставянето на работна сила по смисъла на чл.1 (2) КТ. Това е основен белег, разграничаващ ТрПО от другите видове правоотношения, най вече от ГПО, където може да се престира трудов резултат, но не и работна сила. Във всички други правоотношения трудът присъства, но като съпътстваща дейност. Труд се полага и при изпълнение на наказанието лишаване от свобода. Това обаче не е ТрПО, а става в резултат на административното правоотношение по изпълнение на наказанието, за да бъдат постигнати целите на наказанието, а и някои облаги по отношение лишените от свобода.

Именно този обект налага създаването на специфични само за трудовото право институти – работно време, трудово възнаграждение и т.н.

Страни по индивидуалното ТрПО – това са носителя на работна сила работник/служител и предоставящия средствата за производство работодател. Характерно за индивидуалното ТрПО е, че и двете страни участват в него в индивидуалното си качество. По това то се отличава от колективните трудови правоотношения, където на страната на работника/служителя винаги стои общност от работници и служители. Индивидуалният интерес на работника/служителя е получаването на по-добри условия на труд. Интересът на работодателя е по-ефективното използване на работната сила (качествен труд и др.). Откриват се отлики при сравнение с полагането на труд от лишените от свобода – дори когато полагат общественополезен труд, те се намират в административно правоотношение със затворническата администрашия.

Основания за възникване – винаги правомерни юридически действия, специфични за ТрПО. Те са юридически, тъй като неизменно са свързани с човешката воля, и правомерни, защото са предвидени и регламентирани в КТ. Основанията биват: конкурс, избор и в по-редки случаи влизане в сила на административен акт. Постановяването на присъда също понякога е основание за възникване на индивидуално ТрПО (поправителен труд).

Съдържание на индивидуалното ТрПО – определя се от съвкупността от права и задължения на работника/служителя и работодателя. Специфичен е начинът за тяхното установяване. Съдържанието се състои от две основни групи елементи – договорни и нормативни.

Правна характеристика

Трудовото правоотношение е двустранно – изисква се съгласуване на волите на двете страни. Освен това всяка от страните има права и задължения. ТрПО е сложно, защото страните имат повече от едно права изадължения.

Трудовото правоотношение е сукцесивно – дължи се не еднократна, а периодично повтаряща се престация. То е взаимно правоотношение, тъй като правата на страните са обусловени от изпълнението на техните задължения. Задължението на страната е обусловено от изпълнението на задължението на другата страна. Няма взаимен характер само задължението за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

ТрПО има строго личен характер. Съгласно чл.8 (4) КТ трудовите права и задължения са лични. Отказът от тях и прехвърлянето им са недействителни. Това се предполага от качеството на работната сила като индивидуално свойство на човешката личност. По отношение на работника/служителя задължението е винаги intuito personae. Такова може да бъде и за работодателя. Ако той е ФЛ. Когато работодателят не е ФЛ, ТрПО може да премине върху друг работодател ex lege – хипотезите по чл.123 КТ – при преустройство на предприятието, продажба, отдаване на предприятието под наем или на концесия. В тези случаи в правоотношението се сменя само работодателя.