Недействителността се проявява в 2 форми: унищожаемост и нищожност. Нищожните административни актове са засегнати от 1 или няколко порока. Накърняването на законността от тях е изключително силно. То засяга устоите на конституционно установения и доразвит от текущото законодателство административноправен ред. Става въпрос за същностно накърняване на установения ред на държавно управление. Поради това радикално нарушаване на установения правен ред административни актове не пораждат абсолютно никакви правни последици. Казано образно, то е нищо в правната действителност.

Поради изключително силното засягане на правния ред, те не пораждат правните последици, които следва да бъдат отменени. Отмяна би имало, ако има последици. А в случая те изобщо липсват, напр. кмет издава разрешение за продажба на оръжие в чужбина от завод, намиращ се на територията на страната.

С оглед на по-голяма сигурност би могло да се поиска обявяването на нищожност на съответния административен акт. Обявяването на нищожност не е отмяна. В случая става въпрос за официална констатация, че актът, радикално нарушаващ законността, не е породил последици. Това обявяване на нищожност не е задължителен елемент, но е препоръчителен с оглед на правната стабилност и сигурност на неговите адресати. Обявяването на нищожността може да стане по инициатива на заинтересования гражданин или организация по инициатива на прокурора, по инициатива на омбудсмана; на административния орган, автор на акта или на висшестоящия орган на изпълнителната власт. Обявяването на нищожност може да стане по 3 начина:

1.                   Органът, автор на акта, може сам да обяви тази нищожност, преценявайки, че е допуснал закононарушение при тълкуването и прилагането на съответните разпоредби. Актът може да бъде обявен за нищожен и от висшестоящият орган на изпълнителнaта власт. Това може да стане при упражняването на неговите контролни правомощия по линията на вътрешноведомствения административен контрол или чрез оспорване на административни актове по административен ред. Възможно е актът да бъде обявен за нищожен и от съда. Това не може да стане служебно от правораздавателния орган. Обявяването на нищожността ще стане със съдебен акт (съдебно решение), като производството единствено ще се постави в ход след сезиране от съответното физическо или юридическо лице.

Важна особеност на съдебното производство за обявяване на нищожност на акта е, че жалбата не е обвързана с никакъв срок т.е. жалба до окръжния съд (административен съд след 01.03.2007) може да се подаде безсрочно. Подсъдността на тази жалба ще се определи от административния орган, автор на акта, напр. жалби срещу нищожни решения с оглед обявяването на тяхната нищожност на МС, министри, областни управители, ВСС и пр. Ще бъде ВАС. Жалбите срещу нищожни актове на кмета, общината, и др. ще бъдат подсъдни на Окръжния съд (административен съд).

Поради много сериозното накърняване на установения ред на държавно управление порокът не може да бъде отстранен и по този начин порочният административен акт да бъде саниран (оздравен). В случая за да бъдат налице целените правни последици с издаването на акта ще трябва да се издаде напълно нов административен акт. Този акт няма да има никаква правно-логическа обвързаност с нищожния акт. Той ще бъде издаден при спазване на нова процедура като производството ще трябва да започне напълно наново и да се развие като напълно самостоятелно производство. Негов автор може да бъде същият административен орган, издател и на предишния административен акт.

Казано с др. думи - между двата акта няма да има никаква приемственост и никаква връзка. Нищожните административни актове имат по-малко относително тегло в сравнение с унищожаемите. Най-разпространеното основание, водещо до нищожност на административен акт, е същественото нарушаване на компетентността на съответния орган на изпълнителната власт. Правно ирелевантно е коя от формите е нарушена. Това би могло да бъде материалната компетентност, както и териториалната, персоналната или временната.

Във всички случаи ще бъде налице нищожност, напр. директор на районен полицейски участък издава диплома за завършено средно или висше образование. Нарушава се материалната компетентност. Зам. кмет издава заповед за настаняване в общинско жилище без да му е делегирано това правомощие от общинския съвет или кмета на общината. Напр. Кмет на община издава заповед след изтичането на неговия мандат  т.е. след полагане клетвата на новоизбрания кмет на общината.