С договора за цесия носителят на правото върху едно вземане /цедент/, го прехвърля на друго лице /цесионер/. Не е установено изискване за форма. Договорът може да бъде и устен, но с оглед доказването на съществуването на договора, се предпочита писмената форма.
В случаите, когато се прехвърлят вземания, обезпечени с ипотека, договорът за цесия трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите и да се впише в имотния регистър. Когато се прехвърлят вземания по менителници, записи на заповед, чекове или други ценни книги на заповед, това става чрез джиро, а прехвърлянето на поименни ценни книги става по обикновения ред. Договорът е каузален, следователно би бил нищожен при липса на основание или основанието противоречи на морала или заобикаля закона. Вземането може да бъде обект на продажба, замяна, дарение и пр. Основанието се предполага до доказване на противното. Договорът се счита за сключен с постигането на съгласие между страните.

Няма пречка да бъдат прехвърляни съвкупности от права или права, чийто носилет са няколко субекта. Правата или вземанията, обаче следва да са прехвърлими. Чрез цесия не могат да бъдат прехвърляни непрехвърлими права /право на име, пенсия, издръжка, право на ползване/. Недопустимо е също прехвърлянето на акцесорни права: ипотека, залог.

При договора за цесия не е необходимо съгласието на длъжника по вземането. Самото вземане се прехвърля върху цесионера с всичките му привилегии и недостатъци, вкл. изтеклите към момента на прехвърлянето лихви. Той може да се ползва от  залозите, ипотеките и поръчителствата, с които е обезпечено прехвърленото му вземане. Длъжникът може да противопостави на цесионера всички възражения, които е могъл да противопостави на цедента.

Задълженията на цедента по договора  са следните:

- да прехвърли вземането на цесионера;
- да предаде на цесионера документите, които установяват вземането и да му потвърди писмено станалата цесия (чл. 99, ал. 3 ЗЗД).
- да съобщи на длъжника прехвърлянето, защото то има действие спрямо последния и третите лица от деня на съобщаването. Това може да бъде направено писмено или устно.Несъобщаването на длъжника няма да доведе до невалидност на договора. за цесия.

Съобщението е от значение за последващите права и задължения на страните в следните насоки:
- ако преди съобщаването длъжникът плати на цедента, той се освобождава от задължението си и цесионерът не може да иска изпълнение;
- ако до съобщаването цедентът прехвърли вземането и на други лица, конкуренцията между различните цесионери ще се разрешава според това кое прехвърляне първо е съобщено на длъжника;
- преди съобщаването кредиторите на цедента могат да наложат запор върху вземането и в такъв случай длъжникът не може да плати на цесионера, дори ако впоследствие цесията му бъде съобщена;
- договорът за цесия има действие спрямо трети лица (залогодатели, поръчители и други) от момента, в който бъде съобщена на длъжника.

В случаите, когато прехвърлянето е възмездно, цедентът отговаря пред цесионера за съществуването на вземането, което прехвърля  (чл. 100, ал. 1 ЗЗД).
Attachments:
Download this file (dogovor_za_cesia_Blanc.doc)Договор за цесия[Изтегли]34 kB