Малко търговци, които се занимават с търговия на текстилни изделия са наясно със законовите изисквания, отнасящи се до стоките, които продават. Производителите на стоки и лицата, предоставящи услуги, следва да предлагат стоки и услуги на потребителите едва след извършване на дейностите по оценяване и удостоверяване на съответствието им с нормативно установените изисквания за безопасност. Малко търговци са наясно, че разходите за оценяване и удостоверяване на съответствието са за тяхна сметка по силата на чл. 72 ЗЗП.

            Чл. 69 от Закона за защита на потребителите въвежда правилото производителите на стоки и лицата, предоставящи услуги, да предлагат на потребителите само безопасни стоки и услуги. Глобите, които налага КЗП в случаите когато при проверка на търговци бъде установено, че търговците предлагат стоки, които не са оценени по съответния ред, са огромни - между 5000-10000 лв. Трудно би могло да се приеме, че една дреха може да бъде опасна. Въпреки това, търговците следва да знаят, че на сайта на Комисията за защита на потребителите съществува цял раздел с обявени опасни стоки.  Сред тях има детски якенца, играчки, куклички и др. подобни. Опасността може да идва от химическия състав на стоката, да е свързана с евентуален електрически шок, нараняване или задушаване.

 

  При внос на текстилни изделия, обикновено на митницата стоките би трябвало да бъдат проверявани за съответствие със съществуващите в ЕС стандарти. В обикновения случай, стоката следва да е придружена с документ издаден от производителя, че съответства на европейските стандарти, когато е предназначена за износ към Европа. Когато липсва такъв документ, митническите органи се свързват с Комисията за защита на потребителя, която изпраща представител или екип за да провери, оцени и удостовери безопасността на въпросните стоки. Едва след като  бъдат направени необходимите проби, стоката се освобождава от митницата.

          В случаите, когато това не е направено, преди да бъдат пуснати на пазара, стоките следва да бъдат изпитани и оценени по друга процедура. Изпитването и оценката следва да са за сметка на търговеца-вносител, защото той е производител по смисъла на чл. 69, ал. 2 ЗЗП. Стоките се предават на акредитирана лаборатория. Изпълнителната агенция по акредитация има списък с лаборатории, които са акредитирани да извършват такива оценки.