Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност се ползват от повече данъчни облекчения, но от друга страна редът за регистрацията, управлението и извършването на дейността им е по-сложен. Сдруженията, които са регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност ползват значително повече данъчни облекчения: Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност са освободени от данък за получените и предоставените дарения;

За физически лица:

Сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

За юридически лица:

Счетоводните разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност се признават за данъчни цели.

Юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност:

-          Задължително имат колективен върховен орган и управителен орган;

-          Годишните финансови отчети подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за Счетоводството;

-          Длъжни са да водят книги за протоколите от заседанията на органите си;

-          Изготвят подробни годишни доклади за дейността си, които стават публично достояние;

-          Изисквания за кворум;

-          Вписват се в централен Регистър към Министерство на правосъдието;

-          Подлежат на текущ контрол, упражняван от Министъра на правосъдието, включващ представяне на декларации за дължимите данъци, такси, мита и др. публични вземания;