Регистрация по ЗДДС

Процедурата започва с подаване на заявление по образец в териториална дирекция на Националната агенция за приходите, а законовата уредба на регистрацията се намира в чл. 94 и сл. от ЗДДС. Националната агенция за приходите поддържа регистър, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С вписването в регистъра лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът "BG". Регистрацията е задължителна и по избор.

Задължителна регистрация

На регистрация по Закона за ДДС подлежат:

- данъчно задължени лица, които са установени на територията на страната и извършват облагаеми доставки на стоки или услуги.

- данъчно задължени лица, които са установени на територията на страната и извършват облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

- данъчно задължени лица с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец /длъжни са в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който са достигнали този оборот, да подадат заявление за регистрация/

Регистрация по избор

- за данъчно задължени лица, за които не са налице условията за задължителна регистрация имат право да се регистрира по ЗДДС.

За дата на регистрацията се счита датата на връчването на акта за регистрация.

 

ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

Правно основание

Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – чл. 94 – 111, чл. 132-135

Характеристика

Органът по приходите издава акт за регистрация и дерегистрация по ЗДДС въз основа на искане от задълженото лице (в изпълнение на законовите изисквания или по желание).

Цел на издадения акт за регистрация е удостоверяване на налична специална регистрация по ЗДДС. Издаването на този документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения, произтичащи от ЗДДС.

1. Компетентен орган

Компетентна за издаване на документа е териториалната дирекция на НАП по:

- постоянен адрес за физически лица и еднолични търговци;
- регистрация на субекта (за големи данъкоплатци и осигурители – ТД "ГДО").

2. Заявител

Физическо или юридическо лице, за което са налице условията за задължителна регистрация по чл. 94 – 100 ЗДДС или което има право да се регистрира по реда и условията на ЗДДС.

3. Необходими документи

Заявление за регистрация/дерегистрация по ЗДДС.

Заявлението се подава:

- лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
- от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
- от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
- от акредитиран представител по чл. 135 ЗДДС;
- от лице, което е изрично упълномощено за това ат заявителя с нотариално заверено пълномощно.

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заявлението трябва да съдържа основанието за регистрация. Към заявлението се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на ЗДДС.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава:

- лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
- от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;

- от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;

- от акредитиран представител по чл. 135 ЗДДС;

- от лице, което е изрично упълномощено за това ат заявителя с нотариално заверено пълномощно.

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заявлението трябва да съдържа основанието за регистрация. Към заявлението се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на ЗДДС.

Заявлението за регистрация/дерегистрация по ЗДДС се адресира до компетентната териториална дирекция на НАП.

Органът по приходите извършва проверка за наличието или липсата на основания за регистрация/дерегистрация по ЗДДС, издава акт за регистрация/дерегистрация по ЗДДС или мотивиран отказ. Актът или мотивираният отказ се връчва на лицето по реда на ДОПК. В акта/отказа за регистрация/дерегистрация по ЗДДС се посочва в какъв срок и пред кого, същия може да бъде обжалван.

Едновременно с връчването на акта за регистрация по ЗДДС на лицето се връчва и Удостоверение за регистрация по ЗДДС.

5. Такси

Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от ЗНАП, агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.