Регистрацията в регистър БУЛСТАТ става по заявление на молителя чрез Агенция по вписвания /за гр. София понастоящем се намира на ул. Елисавета Багриана 21 в кв. "Гео Милев"/. Заявлението се попълва в два броя, като в случай, че се подава от пълномощник, пълномощното следва да се подаде с документите, а при взимане на картончето БУЛСТАТ, пълномощникът може да ползва копие от пълномощното. В заявлението се попълва следната информация:
 
1. Име на лицето, съответно на лицето и на пълномощника му;
2. Постоянен адрес на лицето /адресът по лична карта/;
3. Адрес по местоживеене;
4. Адресът, на който ще се извършва дейността;
5. Упражнявани дейности, т.е. каква дейност - вписват се дейностите, които ще се извършват, напр. адвокат, лекар;
6. Документи, които се прилага.
 
Със заявлението се прилагат съответните документи, които служат за доказателство пред длъжностното лице, че заявителят има право да извършва дейността, напр. адвокатска карта за адвокатите, Удостоверение от съответния регионален център по здравеопазване към МЗ за лекарите и пр.
 
Отделенията ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ и ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ/СПИРАНЕ/ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА се оставят празни и се попълват от длъжностното лице по регистрацията.
 
Държавната такса за регистрацията е 15 лв. като се заплаща по банков път, а към заявлението се прилага съответното платежно нареждане.