Комисията за защита на личните данни води регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни. Всяко лице, което иска да бъде вписано като администратор на лични данни, следва да заяви това обстоятелство пред Комисията.

    За регистрация като администратор на лични данни е необходимо бъде попълнено заявление по образец, както и описание на регистъра. Юридическите лица представят и копие от БУЛСТАТ карта.

    Заявлението следва да  съдържа:

  • данните, идентифициращи администратора на лични данни и неговия представител, ако има такъв;
  • целите на обработване на личните данни;
  • категориите физически лица, чиито данни се обработват, и категориите лични данни, отнасящи се до тях;
  • получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити;
  • предлаганото предоставяне на данни в други държави;
  • общото описание на мерките, предприети съгласно чл. 23, позволяващо изготвянето на предварителна оценка на тяхната целесъобразност.
    Aдминистраторът следва да уведомява комисията за всяка промяна на горепосочените данни преди нейното извършване. В случаите, когато такава промяна е предвидена в закон, уведомяването се извършва в 7-дневен срок от влизането в сила на съответния закон.

     В зависимост от личните данни, които ще се обработват, може да бъде извършена предварителна проверка. Такава може да бъде извършена в случай, че ще бъдат обработвани лични данни, отнасящи се до:

  • расов или етнически произход;
  • политически, религиозни или философски убеждения,
  • членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
    В 14-дневен срок от подаване на заявлението комисията вписва администратора на лични данни в регистъра, но администраторът може да започне обработване на данните веднага след подаване на заявлението за регистрация.