Даване идентификатор на недвижим имот

  • Вторник, 10 Февруари 2009 10:15Правно основание

Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

Чл. 58, ал. 6 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14)


Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за даване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и техните промени. В съответствие с разпоредбите на ЗКИР, всеки поземлен имот, сграда и самостоятелен обект в сграда, получават идентификатор. Идентификаторът е уникален номер,чрез който недвижимия имот се посочва еднозначно за територията на страната. Идентификатора включва задължително кода по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, на чиято територия е имота. Идентификатора се дава в следните случаи:

- при съдебна и доброволна делба;
- при продажба на част от недвижимия имот;
- при съединяване на съседни недвижими имоти;
- при разделяне на недвижим имот по искане на собственик;
- при промяна на трайното предназначение на недвижим имот.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Компетентният орган да извърши услугата е съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) по местонахождение на имота. Службите по геодезия, картография и кадастър са териториални звена на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

2. Заявител

Правото да поискат извършване на услугата принадлежи на физически и юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право, лично или чрез пълномощник или по искане на съда при съдебна делба, а също така и правоспособното лице на което е възложено изработването на проекта.

3. Необходими документи:

- заявление на заинтересованото лице или негов представител, а също така и правоспособното лице, на което е възложено изработването на проекта, до СГКК, в което се указва срока за изпълнение, съгласно Тарифа № 14;
- данни/копие от платежни документи за внесена такса;

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на недвижимия имот. Ако изискваните документи са налице и няма недостатъци и са подадени от заинтересованото лице или негов представител, регистрацията на искането се извършва в момента на подаването на документите. Заявлението с комплекта документи се предава на служителя, който ще извърши услугата. Дава се идентификатор на недвижим имот и същият се нанася в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им. Изготвеният документ се извежда и се предава на служителя, работещ в приемната. Документът се предава на потребителя на услугата, като това се отбелязва в регистъра за справки и услуги. Законно установения срок за издаване на акта е в съответствие с разпоредбите на раздел VІ от Тарифа № 14.

Отказът за извършване на административна услуга (издаване на индивидуален административен акт) от СГКК се оспорва по административен ред пред изпълнителния директор на АГКК. Жалбата се подава в писмена форма чрез СГКК в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица. Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичане на срока, в който административния орган е длъжен да се произнесе. Издадения административен акт може да се преразгледа и да се оттегли в 7 дневен срок от получаването на жалбата от органа, който е издал акта, той може да отмени или измени, или да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му. Когато началникът на СГКК не намери основание за пререшаване на въпроса, той незабавно изпраща жалбата или протеста заедно с цялата преписка за решаване от изпълнителния директор. В двуседмичен срок от получаване на преписката изпълнителният директор на АГКК се произнася с мотивирано решение, с което обявява оспорения акт за нищожен, отменя го изцяло или отчасти като незаконосъобразен, или нецелесъобразен, или отхвърля жалбата. Приложим нормативен акт при обжалване е Административнопроцесуалният кодекс.

Срок на валидност на издадения акт е до следващото изменение.

5. Такси

За даване идентификатор на недвижим имот и за нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им се събира такса в размер 10 лв. на имот. Таксата не се възстановява, в случай когато се откаже извършването на услугата. При подаване на ново заявление за извършване на услугата след отстраняване на причината за отказа, таксата не се заплаща повторно.

Срокът за изпълнение на услугите е 3 дни, като услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.

0 коментара

Добавете коментар