Бланки

1 Договор за продажба на МПС /бланка/
2 Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър
3 Заявление Г2 /за обявяване на годишен финансов отчет/
4 Дружествен договор на ООД
5 Заявление Г1 /за обявяване на актове/
6 Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър
7 Заявление А4 /за вписване на обстоятелства, относно ООД/
8 Декларация а гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 7 от ЗННД
9 Декларация-образец от подпис на управител на ООД
10 Moлба за издаване на свидетелство за съдимост /бланка/
11 Декларация по чл. 142 от Търговския закон
12 Декларация по чл. 264, ал. 2 ДОПК
13 Предизвестие за уволнение поради съкращаване на щата /бланка/
14 Заявление А1 /за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец/
15 Молба-декларация за обстоятелствена проверка
16 Декларация за автомобил
17 Заповед за утвърждаване на щатно разписание /бланка/
18 Пълномощно за подаване на заявления в Търговския регистър
19 Протокол от учредително заседание на ООД
20 Договор за продажба на дружествени дялове /бланка/
21 Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон /за регистрация на ЕТ/
22 Заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ /бланка/
23 Договор за цесия /бланка/
24 Заповед за прекратяване на трудово правоотношение поради съкращаване на щата /бланка/
25 Декларация за фирми, които не са осъществявали дейност (по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството)
26 Декларация за нотариална заверка на подпис на ЕТ
27 Заявление за издаване на заповед за изпълнение /чл. 410 ГПК/
28 Заповед за назначаване на комисия за извършване на подбор /бланка/
29 Декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за МПС без лек автомобил
30 Общи условия за Интернет - магазин
31 Молба за заявяване на отдалечен Интернет-достъп до Имотния регистър и АГКК
32 Заявление Д1 /за запазване на име/
33 Декларация по чл. 129, ал. 1 от Търговския закон
34 Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация
35 Заявление за регистрация по ЗДДС
36 Декларация по чл. 12, т. 2 ЗПРКИ
37 Молба за издаване на препис от нотариален акт до Служба по вписвания
38 Заявление Б6 /за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация/
39 Протокол за подбор /бланка/
40 Заявление Ж1 /за изпълнение на указания/
41 Заявление А5 /за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество/
42 Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон
43 Протокол-решение за съкращаване на щата /бланка/
44 Заявление Б1 /за вписване на обстоятелства, относно прокура/
45 Декларация за прекратяване собствеността върху автомобил
46 Заявление А7 /за вписване на обстоятелства относно кооперация/
47 Договор за продажба на сайт и отстъпване на домейн
48 Заявление В1 /за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие/
49 Заявление за издаване на удостоверение за пререгистрация на фирма /бланка/
50 Заявление А2 /за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество/

Страница 1 от 2