Бланки

1 Договор за продажба на МПС /бланка/
2 Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър
3 Заявление Г2 /за обявяване на годишен финансов отчет/
4 Дружествен договор на ООД
5 Заявление Г1 /за обявяване на актове/
6 Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър
7 Декларация а гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 7 от ЗННД
8 Заявление А4 /за вписване на обстоятелства, относно ООД/
9 Декларация-образец от подпис на управител на ООД
10 Moлба за издаване на свидетелство за съдимост /бланка/
11 Декларация по чл. 142 от Търговския закон
12 Декларация по чл. 264, ал. 2 ДОПК
13 Предизвестие за уволнение поради съкращаване на щата /бланка/
14 Заявление А1 /за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец/
15 Декларация за автомобил
16 Молба-декларация за обстоятелствена проверка
17 Протокол от учредително заседание на ООД
18 Декларация по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон /за регистрация на ЕТ/
19 Договор за продажба на дружествени дялове /бланка/
20 Заповед за утвърждаване на щатно разписание /бланка/
21 Заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ /бланка/
22 Пълномощно за подаване на заявления в Търговския регистър
23 Договор за цесия /бланка/
24 Заповед за прекратяване на трудово правоотношение поради съкращаване на щата /бланка/
25 Декларация за нотариална заверка на подпис на ЕТ
26 Заявление за издаване на заповед за изпълнение /чл. 410 ГПК/
27 Декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за МПС без лек автомобил
28 Заповед за назначаване на комисия за извършване на подбор /бланка/
29 Молба за заявяване на отдалечен Интернет-достъп до Имотния регистър и АГКК
30 Общи условия за Интернет - магазин
31 Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация
32 Заявление Д1 /за запазване на име/
33 Заявление за регистрация по ЗДДС
34 Декларация по чл. 12, т. 2 ЗПРКИ
35 Молба за издаване на препис от нотариален акт до Служба по вписвания
36 Заявление Б6 /за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация/
37 Протокол за подбор /бланка/
38 Заявление А5 /за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество/
39 Протокол-решение за съкращаване на щата /бланка/
40 Заявление Ж1 /за изпълнение на указания/
41 Декларация за прекратяване собствеността върху автомобил
42 Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон
43 Заявление Б1 /за вписване на обстоятелства, относно прокура/
44 Заявление за издаване на удостоверение за пререгистрация на фирма /бланка/
45 Заявление А7 /за вписване на обстоятелства относно кооперация/
46 Заявление В1 /за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие/
47 Заявление А2 /за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество/
48 Договор за продажба на сайт и отстъпване на домейн
49 Заявление Б5 /за вписване на обстоятелства, относно запор върху дружествен дял/
50 Бланка от заявление по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Страница 1 от 2