Решение на КЗК по въпроса има ли картел на пазара на горивата

 • Събота, 01 Април 2017 14:38

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТАР Е Ш Е Н И Е

№ 318

гр. София, 28.03.2017 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева
Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров
Пламен Киров


при секретар-протоколист Теодора Йорданова, разгледа в закрито заседание на 28.03.2017 г. преписка № КЗК/98/2016 г., с наблюдаващ проучването член на Комисията г-жа Георгица Стоянова.

Пълен текст на решението:

 

Прочетете още: Решение на КЗК по въпроса има ли картел на пазара на горивата

0 коментара

Промени в Търговския закон отново натоварват бизнеса

 • Понед., 16 Януари 2017 00:00

През 2016 г. Парламентът сякаш тихомълком прие някои промени в Търговския закон, чиято цел беше да станат гаранция срещу кражбата на фирми. Тези промени предвиждат утежнени изисквания и по-големи разходи за бизнеса по оформянето на някои решения на общото събрание, вкл. за избор на управител, прехвърлянето на дружествени дялове и увеличаването на капитала. Според новата разпоредба на чл. 137, ал. 4, тези решения трябва да се вземат с нотариална заверка не само на подписите, но и на съдържанието на самото решение.

Анализът на Министерство на правосъдието показва, че най-често кражбите на фирми се извършват чрез фалшиви документи. Не става ясно обаче, как реално се крадат тези фирми и по какъв начин промените в Търговския закон ще възпрепятстват тези кражби. Юристи коментират, че и преди промените в ТЗ съществува изискване договорите за прехвърляне на дялове да се заверяват в нотариална процедура, чиято цена в най-добрия случай е около 40 лв.

При всички положения, в настоящия си вариант процедурата ще натовари допълнително бизнеса с такси и разноски. Димитър Танев, председател на Нотариалната камара в свое изказване твърди, че промените няма да бъдат тежест за търговците, защото таксата за заверка на съдържание ще бъде 5 лв. Не така обаче смятат неговите колеги по места, които вече събират такси, надхвърлящи десетократно добрите пожелания на Нотариалната камара. По информация от действащи адвокати, обявяваната към момента цена от нотариусите за заверка на въпросните протоколи варира между 53 и 60 лв. В някои случаи за прехвърляне на Дружеството и назначаването на новия собственик за управител е нужно да се заверят два протокола и един договор за прехвърляне на дялове, като по този начин търговците ще следва да заплащат суми от порядъка на 150 лв. за нотариални заверки.

Основният въпрос в случая обаче не е дали има смисъл от промените, нито дали те ще постигнат целта си,а по-скоро нямаше ли как това да стане с по-различни средства, изискващи по-малко щемпели? Защото, докато за Българските търговци проблемът да посетят нотариус е основно финансов, за много чужденци това изискване поставя и организационни бариери свързани с пътуване до България, тъй като в държавите им не съществуват подобни нотариални процедури и те няма как да бъдат изпълнени там.

Министерството на правосъдието представяше проекта като такъв, поискан от бизнеса, но се оказва че не е съвсем така, след като по време на заседанието на правната комисия Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, представляващ КРИБ и Стопанската камара изразява позиция срещу промените. В резултат на това, в текстовете е вмъкната възможност съдружниците да заобиколят изискванията на Търговския закон като предвидят обикновена писмена форма за вземане на тези решения в дружествения си договор.

На практика обаче, тази възможност ще натовари с повече работа адвокатите, които подготвят заявяването на промените в Търговския регистър, тъй като за да впишат исканите от клиентите си промени, те трябва да подготвят не едно, а две заявления, които да подадат последователно. Това означава, че вместо да изчакват 3-4 дни за вписване на проментите по партидите на Дружествата си, търговците ще трябва да бъдат търпеливи минимум една седмица.

Адвокати коментират, че по този начин те ще трябва или да вдигнат цените на услугите си или да работят повече, за да могат спестят на клиентите си парите за нотариални заверки.

Естествено, въпросът с кражбите на фирми не следва да се оставя отворен, особено след като от прокуратурата заявяват, че разследванията по тези престъпления се водят изключително трудно поради факта, че липсват документите на престъпленията. По-подробен анализ на проблемите обаче показва, че едва ли нотариалните заверки и пазенето на документи в оригинал при нотариусите ще решат този проблем. Това е така, защото при тези престъпления най-често се използват подставени лица, т.е. налага се разследване, което не опира до набавянето на определен документ в оригинал, а до намирането и ангажирането на отговорността на определен човек. Това естествено е проблем, за който никой не обича да говори, тъй като той не може да бъде решен със законови промени.

При всички положения и след промените в закона се налага един безспорен факт: ако някой е решил да подправя документи или да ползва неистински или фалшиви такива, за да придобие определено дружество, той няма да се спре пред формалните изисквания на закона. Това можеше да стане по един начин преди промените и вероятно ще се случва по някакъв различен начин след тях.

Съвета на юристите към търговците за защита на фирмите им от посегателства е да ползват услугата SMS известяване, която се предлага от Търговския регистър. Тази услуга представлява SMS известяване за постипилите заявления за вписване по партидата на дружествата. Предвиденият вече в закона тридневен срок дава възможност, в случай че има някакъв опит за злоупотреба, да се реагира, като се поиска спиране на вписването. Според специалисти това е не само много проста и евтина процедура, но и ефективна и даваща достатъчно добра гаранция за сигурността на фирмата.

1 коментара

Адв. Вълчев излиза със стратегия за силна адвокатура

 • Вторник, 03 Януари 2017 16:53

Разединението в Българската адвокатура в последните години направи още по-осезаема нейната слабост. На фона на неработещата съдебна система и избирателно действащото правосъдие, адвокатската гилдия се оказа неспособна да защитава дори собствените си интереси, а авторитетът на професията изглежда по-нисък отвсякога.

Предстоящите избори за ръководни органи на адвокатурата дават надежда за промяна в няколко основни насоки, в които досегашното ръководство сякаш бездействаше. Програмата на адв. Борислав Вълчев  включва:

1. Въвеждане на организация в работата на Висшия адвокатски съвет:

Приемане на правила за работа на съвета; Прозрачност; Оповестяване на правилата за работа на съвета и на помощните органи; Усъвършенстване на съществуващия интернет сайт, включително и чрез създаване на онлайн-форма за контакти; Публикуване на точен и подробен дневен ред на заседанията на съвета и на помощните органи; Публикуване на всички решения на съвета и на помощните органи, както и на протоколите от заседанията; Оповестяване на сайта на всички запитвания, искания и становища, постъпили от адвокати, както и на отговорите на съвета

2. Електронна адвокатура:

Въвеждане на единна електронна система на българската адвокатура, като в сътрудничество с адвокатските съвети, всички административни услуги ще могат да се извършват по електронен път.Въвеждане на уникален електронен код за всеки адвокат, така че той да може да върши работата си в съда, институциите и в кантората си с минимални усилия. Коопериране на тази електронна система с проекта за електронно правосъдие на Министерството на правосъдието и интегрирането й със сайтовете на съдилищата. Осигуряване на отдалечен достъп до изпълнителни дела.

3. Защита правата на адвокатите:

Борба срещу всички заповеди и други актове на административни ръководители на съдилища, прокуратури, агенции и общини, противоречащи на закона и препятстващи работата на адвоката. Борба срещу нелоялната конкуренция на пазара на адвокатски услуги от страна на физически лица и юридически лица, различни от адвокати и адвокатски дружества. Полагане на усилия за осигуряване на нормални условия за работа на адвокатите в съдилищата, прокуратурите и полицейските управления. Анализ на постъпилата информация за нарушаване на правата на адвокатите и докладването й на заседание на Висшия адвокатски съвет. Даване на гласност на всеки случай за нарушаване на правата на адвокат и за извършване на нелоялна конкуренция. Иницииране на обществена дискусия за конкуренцията на пазара на адвокатски услуги и за нелоялна конкуренция от други лица

4. Изменения в Закона за адвокатурата:

Вълчев прави заявка да положи всички възможни усилия вече внесеният законопроект на ЗИДЗА да бъде разгледан и приет на първо четене, като в този случай ще участва активно в прецизирането на отделни негови текстове, в диалог с народните представители, засегнатите юридически и неюридически професии и с гражданите, с оглед на второ четене да бъде приет усъвършенстван законопроект, при баланс на интересите на адвокатурата с тези на обществото.

5. PR – стратегия:

Стратегия за работа с институциите в държавата и с медиите, която включва: Установяване на официални контакти с органите на съдебната власт и разработване на механизъм за сътрудничество при решаване на практически проблеми в съдопроизводството; Застъпване на силна и последователна позиция по въпросите на съдебната реформа; Медийна политика за запознаване на обществеността с проблемите на адвокатурата и популяризиране на статута на адвоката като единствен реален гарант за техните права и свободи; Изтъкване на проблемите в процесуалните закони, ситуацията с висшето юридическо образование и на лошите практики в някои съдилища, несъответствията в натовареността на съдиите. Изтъкване на предимствата на електронното правосъдие и изготвяне на мотивирани писма до институциите за въвеждането му.

6. Бюджетна политика:

Преразглеждане на приоритетите, за които се харчат пари, като основната част ще се харчи за квалификация, електронизация, инициативи, носещи практически ползи за адвокатите, както и за социални дейности за адвокати и семействата им; Кандидатстване за средства по Европейски проекти за нашите основни приоритети; Строга финансова дисциплина и отчетност.

Пълната програма на адв. Вълчев може да намерите ТУК.

0 коментара

Действащи адвокати поемат инициативата за съдебна реформа

 • Вторник, 18 Октомври 2016 11:24

На 15-и октомври в събота от 10:00 часа в залата на Съюза на юристите в България на ул. „Пиротска“ №7 се проведе чредителното събрание на Инициативен комитет за адвокатска реформа /ИКАР/. На събранието бяха приети програмните документи на комитета и бе избран Изпълнителен съвет измежду членовете му. Сред учредителите на комитета присъстваха председатели на адвокатски колегии, членове на адвокатски съвети, университетски преподаватели и общественици.

Адвокатите си поставиха за цел основна реформа на адвокатската професия в Република България. Поводът не е само Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата /ЗИД/, който в продължение на почти две години остава встрани от приоритетите на законодателната дейност на Народното събрание, но и цялостната пасивна позиция на органите на адвокатурата по повод проблемите на обществото, които адвокатите приемат и за свои. Пренебрежението към проблемите на професията, негативният образ на адвокатите пред обществото и пасивната, и непрозрачна дейност на ръководните органи на адвокатурата са мотивът учредителите да посветят своите усилия за промяна не само своята професия, но и съдебната система в България. Учредителите на ИКАР са убедени, че без добре работеща адвокатура няма работеща съдебна система.

Прочетете още: Действащи адвокати поемат инициативата за съдебна реформа

0 коментара

Правителството одобри поредния закон, който ще бърка в джоба на бизнеса

 • Сряда, 15 Юни 2016 12:47

В седмицата, в която сингапурските власти взеха решение да улеснят подаването на заявления в търговския им регистър, като позволят това да става през skype и facebook, българското правителство одобри проект за изменения и допълнения на Търговския закон. Наред с уредбата на производството по стабилизация на търговец, проектозаконът въвежда усложнена форма за редица стандартни решения, взимани от общото събрание на съдружниците в дружествата с ограничена отговорност (ООД). "Капитал" вече писа за сериозните проблеми, които тези изменения биха породили, без същевременно да са в състояние да разрешават този с т.нар. кражба на фирми.

Силно критични към законопроекта в тази му част бяха и всички становища, публикувани на Портала за обществени консултации на Министерски съвет в периода 19 февруари – 4 март 2016 г. Коментиралите адвокати подчертават, че предвидените мерки не са съгласувани с възможността за неприсъствено вземане на решения на ООД и на практика изключват тази възможност. Наред с това предложените изменения са пригодени само за хипотеза, при която едновременната заверка на подпис и съдържание се извършва от български нотариус. Не са съобразени случаите, в които тя би следвало да се направи от чуждестранен нотариус или дори от българските дипломатически и консулски представители, съдиите по вписванията или кметовете, които също изпълняват нотариални функции.

Коментарите към законопроекта многократно изтъкват, че sms известяването за промени по партидата на търговец дава ефективна защита срещу кражбата на фирми, стига то да бъде доразвито и популяризирано от Агенция по вписванията.

Според становищата предлаганата мярка ограничава свободното движение на капитали, като поставя пречки пред капиталовото участие на граждани на ЕС в български дружества. По тази причина предложението е в противоречие с Договора за функциониране на ЕС и дава основание за започване на наказателна процедура срещу България. Повечето коментирали виждат в проектозакона тъжна диагноза за безсилието на държавата да осъществи ефективно наказателно преследване по отношение на документните престъпления, чрез които се реализира кражбата на фирми. Против тези разпоредби от проектозакона се е обявил и Висшия адвокатски съвет в писмо до министър-председателя и министъра на правосъдието.

Въпреки еднозначната реакция на адвокатурата, която в най-голяма степен познава практическите проблеми, следващи подобно усложняване на формата за вземане на решения на ООД, публикуваната на 9 юни стенограма от заседанието на МС разкрива, че представянето на проектозакона от министър Захариева не съдържа дори намек за сериозните възражения, отправени от професионалната общност. С половин уста министърът признава "трябва да рекламираме известяването с sms за пипане в неговата партида", но представя законопроекта ведро и апологетично: "Най-важната работа, според мен, е борбата с престъпността и Вие (премиерът Брисов - бел. ред.) сте го казвали нееднократно – да се опитваме да превентираме извършването на престъпления."

Според изложението на г-жа Захариева промените в регистрацията ще оскъпят производството само с 14 лева. Министърът има предвид единствено допълнителната нотариална такса, но не отчита всички случаи, в които на съдружниците в ООД би се наложило да пътуват до България, за да организират нотариалната заверка на рутинно решение, което до този момент биха взели неприсъствено. Министърът се позовава на сравнително изследване, според което "нотариуси отговарят и удостоверяват всяка промяна в регистрацията в държави като Австрия, Италия, Испания, Германия, Швейцария, Гърция, Люксембург". Министерството на правосъдието не е осигурило достъп до това изследване, но практикуващ в Австрия юрист с опит в областта на дружественото право оспори твърденията на Захариева и поясни, че в Австрия категорично не се изисква нотариална заверка за рутинни решения на общото събрание на ООД, като например смяна на управител.

Не е ясно дали някой в Министерски съвет чете становищата, публикувани на Портала за обществени консултации, но е видно, че никой не намира за нужно да спомене, още по малко да отговори на задълбочени и аргументирани становища. Този подход демотивира и малкото граждани, които все още желаят да осъществяват диалог с институциите.

Източник: Капитал

0 коментара

Цецка Цачева е върнала подписката за съдебната реформа на ИПВ като недопустима!

 • Четв., 03 Март 2016 08:41

Цецка Цачева е върнала в Комисията по правни въпроси подписката с предложенията на Национална гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ за промените в Конституцията, които се очакваше да бъдат гръбнака на съдебната реформа, съобщават от ИПВ. Мотивите - че предложенията били недопустими за разглеждане в Пленарна зала.

Председателят на НС Цецка Цачева е върнала на правната комисия като недопустима подписката на гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“, съдържаща 7 предложения за съдебна реформа. Това се разбра от думите на шефа на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ пред „Сега“. Той обясни, че според Цачева депутатите няма как да разгледат подписката, защото тя няма силата на референдум. Единственото, което може да се направи, е да се изготви доклад, който да се предостави на депутатите.

В резултат, от "Правосъдие за всеки" излязоха с открито писмо, с което напомнят че органите, до които е отправена подписката за национална гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и мерките за неговото изпълнение на своите интернет страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии.


Единственият компетентен за това орган, е народното събрание, цитира се и практика на Народното събрание в този смисъл. Според ИПВ, отказът на Цецка Цачева да се разгледат предложенията представлява пасуване от страна на Парламента, относно цялата съдебна реформа.

На 02.03.2016 г, изтича срокът, в който по закон парламентът трябваше да оповести решението си.

Предстои уточняване на информацията.

0 коментара

Лозан Панов пред ВСС: съдебното правителство достигна дъното!

 • Четв., 21 Януари 2016 09:29

"Вчера съдебното правителство достигна дъното на общественото доверие. А когато ВСС е стигнало дъното на общественото доверие, то да не се съмняваме че българските граждани на улиците, в съдебната палата подлагат под съмнение всички решения.

Рибата се вмирисва откъм главата. Това, което се случи в последните дни, води до натиск. Само справедливостта трябва да спре тази агресия.

Връщането на справдливостта означава изчистване на върховния орган.

Тази колективна наглост и арогантност, която проявяваме, няма да остане безнаказна и парата рано или късно ще избие.

След изпратеното съобщение миналия четвъртък последва поредица от лъжи и манипулации към мен.

Недоверието е подходяща среда за развитие на статуквото . Ние непрекъснато влизаме от скандал в скандал и всичко приключва без резултат. Но пък в обществото се натрупва усещане за безнадеждност.

След скандала миналия четвъртък последва внезапна смяна на представляващия.

Избран е колега, над когото са надвиснали най-големите подозрения за подаване на съобщението.

Днес публично заявявам, че отказвам да ме представлява г-н Узунов, докато не изпрати разпечатка от мобилните си телефони за миналия четвъртък.

Призовавам и всички останали колеги, защото този път трябва някой да понесе отговорност.

Ако това не се случи, тогава призовавам всички членове колективно да не участват в заседанията на ВСС.

Оказвам да бъда част от всичко това. Призовавам цялата магистратска общност да упражни натиск за разкриване на истината.

Смятам, че г-жа Найденова в качеството си на представляващ към онзи ден би могла да изиска такива разпечатки.

0 коментара

Подписка по повод стряскащото обръщение на Лозан Панов към институциите

 • Петък, 11 Дек. 2015 13:14

Лозан Панов относно олигархичния контрол над съдебната система: ТУК

Информацията, относно подписката в подкрепа на Лозан Панов можете да откриете ТУК.

0 коментара

Призоваваме към обществен натиск за съдебната реформа

 • Сряда, 08 Юли 2015 08:20

В студиото на Нова ТВ, министър Христо Иванов призова към обществен натиск за съдебната реформа. Изявлението бе по повод това, че предлаганите промени в Конституцията вчера бяха отхвърлени при първото гласуване във временната парламентарна комисия. Министърът на правосъдието, който води битката за съдебната реформа в България заяви, че има страшно много хора, на които статуквото е удобно и че най-вероятно в настоящия Парламент ще надделеят евтините политическите сделки.

Ние от LawsBg.com искаме да заявим подкрепата си към министъра и да призовем всеки един член на българското общество да изрази позицията си по какъвто начин може. За всеки един гражданин е ясно, че правосъдната система не работи или работи бавно. След като дори нашият министър се оказва безсилен пред пазителите на статуквото, е явно че без обществен натиск и активното поведение на всеки един член на нашето общество, няма как да се осъществи съдебната реформа.

0 коментара

Кардиолози: Стотици българи умират заради морално остарял закон!!!

 • Вторник, 16 Септ. 2014 16:56

Преди броени дни, двама мои познати попаднаха в ситуация, в която двама души загинаха. Дискутирайки събитията още същата нощ, си поставихме въпроса за липсата на оборудване. В България цената на човешкия живот се обсъжда само когато медиите го раздухат в контекста на някакво единично събитие. В същото време, статистиката е пред очите ни всеки ден и никой не й обръща внимание, защото не е нищо ново. Става дума за наводнението на пътя Бургас-Созопол на 6-ти септември 2014 г. Пожарната кола, която е пристигнала на мястото, докато хората са викали за помощ не е имала нужното оборудване за да им окаже такава. За наша си, народна радост, ситуациите, в които несъществуващи на географската карта реки заливат основни пътни артерии, отнасяйки цели автомобили, са по-скоро екзотични, разбирай - не се случва често.

Статистически, най-много хора умират от сърце. В САЩ например, дефибрилаторите са навсякъде. В България няма никъде и причина за това е поредният ВРЕДЕН български закон – у нас, с дефибрилатор има право да работи единствено лекар.

Прочетете още: Кардиолози: Стотици българи умират заради морално остарял закон!!!

1 коментара

Прием и обработка на уведомления за трудови договори

 • Сряда, 25 Февруари 2009 15:36


Характеристика

Събирането на информация за сключените, изменени и прекратени трудови договори се осъществява чрез уведомленията за трудови договори по чл. 62 ал. 4 и чл. 123 КТ. По този начин се актуализира и поддържа "Регистър на трудовите договори", съдържащ база данни за сключените, изменени и прекратени от работодателите трудови договори.

Прочетете още: Прием и обработка на уведомления за трудови договори

0 коментара

Отпускане на еднократна социална помощ

 • Неделя, 22 Февруари 2009 18:57Правно основание

Закон за социално подпомагане (ЗСП)
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)


Характеристика

Целта на настоящото описание е да укаже реда и условията, при които лицата и семействата, имащи право на еднократна социална помощ, могат да кандидатстват за такава и да я получават. Съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане еднократна социална помощ може да се отпуска веднъж в годината за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата.

Прочетете още: Отпускане на еднократна социална помощ

4 коментара

Изплащане на месечна помощ за дете до навършване на средно образование

 • Неделя, 22 Февруари 2009 18:51

Правно основание

Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)

Характеристика

Настоящото описание указва изискванията и предпоставките, при наличието на които правоимащите лица могат да упражнят своето право да получат месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

Прочетете още: Изплащане на месечна помощ за дете до навършване на средно образование

3 коментара

Издаване на удостоверение за осигурителен доход

 • Неделя, 22 Февруари 2009 18:45


Правно основание

Кодекс за социално осигуряване (КСО)

Характеристика

Настоящото изложение указва реда за издаване на удостоверение за осигурителен доход от Министерството на труда и социалната политика. Съгласно разпоредбата на чл. 5,ал. 7 от КСО, при прекратяване на трудовото правоотношение осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок от 30 дни от прекратяване на правоотношението, а в случай на поискване от осигуряваното лице или негов представител в 14-дневен срок от предявяване на искането. Удостоверения за осигурителен доход се предоставят на лица, работили в МТСП или в структури, чийто правоприемник е министерството. Удостоверението се издава при прекратяване на трудово правоотношение или при поискване.

 

Прочетете още: Издаване на удостоверение за осигурителен доход

0 коментара

Страница 1 от 2