Административни процедури

1 Вписване на данни в регистъра на обществените поръчки
2 Издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битови цели с отклонение от изискванията
3 Издаване на сертификат за минерална вода от конкретен водоизточник
4 Издаване на становища за съгласуване на цялостни и годишни работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства
5 Издаване на становище за съгласуване на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и минодобивни обекти
6 Разрешение за търсене и проучване на подземни богатства, издавано от министъра на регионалното развитие и благоустройството
7 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност
8 Издаване на удостоверение за регистрация на разпространителите на филми
9 Вписване в националния туристически регистър и издаване на удостоверение за определяне на категория на плаж
10 Вписване в националния туристически регистър и издаване на удостоверение за определяне на категория на ски-писта
11 Вписване в националния туристически регистър. Категория на туристически хижи и др.
12 Вписване в националния туристически регистър на хотели, вили, мотели и др.
13 Доставка на микробиологични образци от чужбина
14 Извършване на експертиза и техническа обработка на архивните документи
15 Извършване на здравна оценка на седмичната учебна натовареност и заверка на седмичното разписание на учебните занятия
16 Консултации относно условията за лицензиране, разработване на проект на държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии или одобряването на програми
17 Регистрация на помещение за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
18 Достъп до информация от национална агенция за професионално образование и обучение
19 Изготвяне на аналитични информационни продукти
20 Изготвяне на копия на архивни документи
21 Изготвяне на съгласувателно становище за разпореждане със спортни обекти и съоръжения - частна ДС
22 Издаване на дубликат на лицензия на центрове за професионално обучение
23 Издаване на заповед за одобряване на организации, които ще обучават медиатори
24 Издаване на лицензи за извършване на спортна дейност
25 Издаване на разрешение за унищожаване на неценни документи на учреждения и организации
26 Издаване на разрешения за използване на спортните обекти като цяло или на определени техни части за провеждане на спортни прояви
27 Издаване на разрешение за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръженията с повишена опасност
28 разрешително за улов на риба и други водни организми за научно-изследователски цели
29 Издаване на служебна бележка от НАПОО
30 Издаване на справка от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм
31 Издаване на удостоверение за регистрация на филмови продуценти
32 Издаване на удостоверение за регистрация на киносалон
33 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, осъществяващи показ на филми
34 Издаване на удостоверение за регистрация на филмови продукции от чуждестранни продуценти и копродукции
35 Удостоверение за микробиологични образци
36 Изменение на издадени лицензии с допълване на нови професии и специалности на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране
37 Институционална акредитация на висшите училища
38 Лицензиране на центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране
39 Заявка за европейски патент по реда на европейската патентна конвенция
40 Подновяване на лицензи за извършване на спортна дейност на българските спортни организации
41 Предоставяне на микробиологични образци
42 Програмна акредитация на висшите училища
43 Съгласуване на учебни програми и планове за обучение в училищата и курсове за придобиване на правоспособност за обслужване на съоръжения с повишена опасност
44 Регистрация на фондообразувател
45 Уведомяване на регионалния инспекторат по образованието при провеждане на организиран отдих и туризъм
46 Вписване в регистър "БУЛСТАТ" на промени в регистрацията на вече вписан субект
47 Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър
48 Вписване на нов субект в регистър "БУЛСТАТ"
49 Вписване в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и издаване на удостоверения
50 Заличаване на вписан в регистър "БУЛСТАТ" субект

Страница 1 от 11