# Заглавие на статията
# Заглавие на статията
1 Понятие за Гражданско право. Система. Предмет
2 Съпоставяне и отграничаване на гражданското право
3 Основни принципи на гражданското право
4 Източници на гражданското право – понятие, видове
5 Значение на правилата на морала за гражданското право
6 Действие на гражданско правните норми
7 Видове гражданско правни норми
8 Тълкуване на гражданския закон
9 Нисша и висша критика на гражданския закон. Правоприлагане
10 Правоприлагане по аналогия, аргумент от противното и за по-силното основание
11 Гражданско правоотношение – понятие, обща характеристика, видове
12 Субективно право
13 Видове субективни права
14 Непритезателни права
15 Възражение
16 Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения
17 Защита на субективните права – понятие и видове. Самозащита и самопомощ
18 Субекти на гражданското право – понятие и видове. Правоспособност
19 Дееспособност на физическите лица – понятие и степени
20 Поставяне под запрещение
21 Правна индивидуализация на физическите лица
22 Актове за гражданско състояние
23 Юридическо лице
24 Държавата като субект на гражданското право
25 Жилищно-строителна кооперация
26 Юридически лица с нестопанска цел
27 Обекти на гражданските правоотношения
28 Ценни книжа, пари и нематериални блага
29 Имущество – понятие, съдържание, правно положение
30 Юридически факти на гражданското право – понятие и видове
31 Фактически състави
32 Придобиване на права. Правоприемство
33 Правна сделка
34 Видове правни сделки
35 Сключване на сделките
36 Форма на сделките
37 Съдържание на сделката
38 Сделки, сключени под условие, срок и тежест
39 Недействителност на сделките
40 Основания за нищожност по 26, ал. 1 ЗЗД
41 Основания за нищожност по 26, ал. 2 ЗЗД
42 Привидни и прикрити сделки. Подставено лице
43 Унищожаване поради недееспособност, грешка и измама
44 Унищожаеми сделки поради заплашване. Крайна нужда
45 Предявяване на недействителността. Потвърждаване. Конверсия
46 Имуществени последици от недействителността на сделките
47 Представителство
48 Приложно поле на представителството
49 Видове представителство
50 Упълномощаване. Преупълномощаване
51 Действие от чуждо име без представителна власт
52 Погасителна давност
53 Видове давностни срокове
54 Начало на давностния срок
55 Спиране и прекъсване на давностните срокове