Страници: [1]   Надолу
  Разпечатай  
Автор Тема: Облигационно право - тест  (Прочетена 6039 пъти)
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
ivole
Потребител
*

Карма: +0/-0
Липсва Липсва

Публикации: 1


« : Юли 01, 2021, 11:51:00 »

Здравейте колеги! Може ли малко помощ със следния тест по облигационно право обща и специална част.

1. Кое от изброените права, обременяващи продадената вещ, не може да доведе до евикция:  *
а) учреден сервитут за преминаване;
б) вписан договор за наем;
в) ипотека;
г) договор за наем, по който наемателят е във владение на имота.

2. При продажба на наследство, ако последва отказ от наследство от страна на други сънаследници, увеличението се пада на:  *
а) купувача, защото с договора за продажба на наследство продавача-наследник продава и своето качество на наследник;
б) на продавача - наследник, защото с договора той продава имущество, а не качеството си наследник;
в) поради алеаторния характер на договора не се знае кому ще принадлежи увеличението;
г) на низходящите на купувача.

3. Пренаемането е възможно:  *
а) само по отношение на част от вещта, със съгласие на наемодателя;
б) само по отношение на част от вещта и без съгласие на наемодателя;
в) по отношение на цялата вещ, като наемателя се освобождава от задълженията си по договора и те преминават върху пренаемателя;
г) единствено когато наемният договор е с достоверна дата.

4. Изпълнителят по договор за изработка няма право на възнаграждение:  *
а) когато поръчващият поради основателна причина се е отказал от договора;
б) когато изпълнението е станало невъзможно поради причина, за която никоя от страните не отговаря;
в) когато материалът принадлежи на поръчващия;
г) ако изпълнението е станало невъзможно поради негодност на материала или проекта, за която негодност изпълнителя е съобщил.

5. Мораторната лихва:  *
а) се определя от БНБ с постановление;
б) е в размер на десет пункта над основния лихвен процент за един месец забава;
в) не се дължи при забава на кредитор;
г) може да се намали поради прекомерност.


6. Продажбата с уговорка за обратно изкупуване: *
а) е всякога нищожна;
б) е действителна само между търговци;
в) е винаги действителна, стига да е сключена в писмена форма и да е налице краен срок за упражняване на правото за обратно изкупуване;
г) е относително недействителна спрямо кредиторите на купувача.

7. Кой от следните договори не изисква квалифицирана писмена форма:  *
а) предварителен договор за продажба на недвижим имот;
б) договор за продажба на наследство;
в) договор за прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека;
г) договор за дарение, когато вещта не е предадена при сключването.

8. При двустранните договори, при невиновна невъзможност за изпълнение:  *
а) рискът се носи от длъжника, освен при задължение за прехвърляне на вещ;
б) рискът се носи от кредитора;
в) рискът винаги се носи от длъжника;
г) нито една от страните не носи риск.

9. В коя от следните хипотези ще настъпи предсрочна изискуемост:  *
а) когато длъжникът не осигури поръчител, за който е обещал пред кредитора, че ще гарантира дълга;
б) когато длъжникът продаде ипотекирания имот;
в) когато длъжникът учреди втори по ред залог;
г) когато длъжникът освободи поръчителя.

10. Възражение за неизпълнено насрещно задължение:  *
а) се упражнява ако има две насрещни ликвидни задължения;
б) може да се упражнява и по извъндоговорни правоотношения;
в) се упражнява, когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи;
г) създава трета по ред привилегия за лицето, което го упражнява.

11. Встъпването в правата на удовлетворения кредитор:  *
а) представлява договор между трето лице, което изпълнява чужд дълг, като има правен интерес, и кредитора;
б) е сделка между трето лице, което има регресни права, и длъжника;
в) може да се приложи и при частично изпълнение от страна на третото лице;
г) може да се приложи само ако кредиторът не се противопостави на изпълнение от страна на третото лице.

12. Кое от следните се отнася до института на стопанската непоносимост? *
а) не се прилага при граждански правоотношения, а само по търговски;
б) води до невъзможност за изпълнение на задължението;
в) има за последица прекратяване на облигационното правоотношение по силата на закона;
г) прилага се при двустранни договори.

13. В кои от следните случаи няма солидарност?  *
а) между съпоръчители;
б) между поръчител и трето лице, обезпечило дълга с ипотека;
в) между съучастници в кражба;
г) между две лица, взели за послужване една вещ.

14. Отговорността на продавача за недостатъци:  *
а) възниква само ако той е премълчал недостатъка;
б) може да се изключи с изрична клауза в договор;
в) е извъндоговорна по характер;
г) може да се претендира дори и вещта да е погинала.

15. При заместване в дълг:  *
а) обезпеченията, дадени от трети лица, винаги се погасяват;
б) обезпеченията, дадени от трети лица, се погасяват, освен ако те не се съгласят тези обезпечения да служат за новия длъжник;
в) залогът и ипотеката, дадени от първоначалния длъжник, отпадат;
г) обезпеченията, дадени от трети лица, винаги се запазват.
   
16. Може ли да бъде намален поради прекомерност уговореният задатък? Защо?

17. Има ли значение, с оглед възникването и обема на претенцията на солвенса по чл. 57 ЗЗД знанието на акцепиенса, че той държи дадената му вещ без основание?

18. Ако пасивната солидарността е възникнала въз основа на договор за встъпване в дълг и първоначалният длъжник е бил в забава, може ли встъпилият да бъде осъден да заплати главния дълг ведно с неустойката за забава?

19. Изяснете разликата в същността и правните последиците на случайното събитие и на непреодолимата сила.

20. С какви действия длъжникът може да увреди кредитора по смисъла на чл. 135 ЗЗД?

21. Разгарничете преки от косвени вреди.
Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Разпечатай  
 
Отиди на: