С указ № 153 президентът върна за ново обсъждане Закона за специалните разузнавателни средства и с това свое действие затвърди позицията си относно необходимостта от засилен контрол върху прилагането на СРС-та. Според Плевнелиев прекомерната употреба на разузнавателни средства трябва да бъде ограничена. Държавният глава е на мнение, че някои промени в цитирания закон са противоконституционни и с тях се нарушава принципа за разделение на властите.

Критиката на президента е отправена спрямо текстовете на § 24 (относно чл. 34е ал. 1 т. 1 и т. 3, ал. 4, т. 1 и т. 3) и § 26 (чл. 34з) от приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за СРС. С новия чл. 34е от ЗСРС Националното бюро за контрол на СРС получава правомощие да изисква информация от органите, които разрешават, използват и прилагат СРС и да им дава задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и прилагане на СРС. Според президента чрез новопридобитите от Бюрото права, то има възможността да се намесва в работата на органите на досъдебното производство и на съда, което е недопустимо. Плевнелиев напомня, че независимостта на съдебната власт е гарантирана от Конституцията и въвеждането на извънсъдебен орган, който да влияе върху формирането на вътрешните убеждения на магистратите може сериозно да затрудни нормалното функциониране на тези органи. В мотивите на ветото държавният глава отбелязва, че е наложително споменатите разпоредби да бъдат преосмислени по начин, който да не противоречи на основния закон на държавата.

Изхождайки от гореспоменатите мотиви, президентът смята, че е неприемливо да се даде достъп на Бюрото до всички документи във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства, както и до всяко помещение, в което се съхраняват такива документи. Според Плевнелиев упражняването на подобни правомощия може да застраши неприкосновеността на следствената тайна.

В мотивите си Плевнелиев се позовава на Конституцията, според която контролът върху дейността на магистратите и техните актове се осъществява от Висшия съдебен съвет и Инспектората към него. Президентът отбелязва, че законодателят не може да изземва и/или създава функции, предоставени по конституционен ред на друг орган. Президентът поставя акцент върху факта, че разпоредбите на чл. 34е, ал. 4, т. 1 и т. 3 се намират в несъответствие с основополагащия принцип, установен в чл. 117, ал. 2 на Конституцията : „Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.”

Държавният глава отхвърля и законодателната промяна, която регламентира парламентарния контрол от народните представители върху прилагането на СРС. Плевнелиев смята, че подобен контрол е недопустим и нарушава принципа на разделение на властите, както и създава опасност за незачитане на независимостта на съдебната власт.

 

Attachments:
Download this file (Указ No. 153 - 11 Юли 2013.doc)Указ № 153 от 11 юли 2013[Указ на Президента на Република България Росен Плевнелиев]47 kB