Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 350 лв. на "Селива Глобал Сървис Консулт" ООД и по 500 лв. на Л. Г., С. С. и В. П. за извършено нарушение на чл. 36, ал. 1 от ЗЗК и възложи на ответниците солидарно да заплатят на СТМ "Св. Пантелеймон" ЕООД направените по производството разноски в размер на 2 350 лв.
В КЗК е постъпило искане от Службата по трудова медицина «Свети Пантелеймон» ЕООД, според което споменатите физически лица са се възползвали от служебното си положение с цел улесняване и развитие на упражняваната от тях самостоятелна търговска дейност и привличане на клиенти.  

КЗК счита, че поведението на ответниците противоречи на добросъвестната търговска практика. Те са разполагали с цялата съществена информация на дружеството, където са били на работа, която им е създала конкурентно предимство при стартирането и развитието на собствен бизнес, като нови участници на този пазар.

Проучването на Комисията установи, че съдружниците и управителите на "Селива Глобал Сървис Консулт," Л. Г. С. С. и В. П. учредяват конкурентното дружество, докато са служители в Св. Пантелеймон в нарушение на трудовите си договори.
 
Впоследствие лицата се договарят да обслужват клиенти на молителя,  като им предлагат своите услуги на по-ниски цени.