Новият Семеен кодекс вече присъства в окончателния си вариант в съответните раздели на всички големи правно-информационни системи. Основният и най-дискутиран момент в новия кодекс е брачният договор – институт, който до момента българското право не познаваше.

След влизане в сила на кодекса, при сключване на брак съпрузите ще имат възможност да определят сами режима на общата им собственост, като ще могат да избират между три варианта: съпружеска имуществена общност, т.е. както е във все още действащия стар Семеен кодекс, разделен режим на собствеността и предварително договорен режим. Избраният режим ще може да бъде и променян в течение на брака. По презумпция ще се прилага режимът на съпружеската имуществена общност, т.е. той ще е в сила в случаите, когато друго не е уговорено. Спестовните влогове на съпрузите ще бъдат включени в личното имущество на съпрузите, което също е новост. Разделната общност означава, че съпрузите ще имат лично имущество и ще могат придобиват такова по време на брака.
Най-интересният момент в новия семеен кодекс определено е брачният договор, който ще може да бъде сключван както преди, така и след брака. Брачният договор ще съдържа уговорки само и единствено относно имуществото на съпрузите. Той ще урежда въпросите, свързани с правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод, издръжката на децата от брака и др.

Брачният договор ще се сключва лично, в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, ще има прехвърлително действие и ще се вписва в имотния регистър към Агенция по вписвания. Брачният договор ще може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако това не противоречи на правните  принципи на добрите нрави. Развалянето ще може да бъде и частично. Развалянето ще има действие само за в бъдеще.

Новият Семеен кодекс ще влезне в сила на 1 октомври. До тази дата прилагащите го институции и заинтересованите граждани имат възможност да се запознаят с текста на разпоредбите му.