От 1.05.2009 г. влиза в сила новият Закон за управление на етажната собственост, който замества досега действащия Правилник. В резултат на Закона, с приемането на бъдеща наредба уреждаща тези отношения, Общинската и районната администрация ще създадат и ще поддържат безплатен публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й.
   
Правото на глас на всеки съсобственик в общото събрание на етажната собственост ще бъде изчислявано на база неговия дял в общите части на сградата, изчислен в проценти. Това означава, че собствениците с големи апартаменти ще имат “по-тежък” глас от собствениците на гарсониери и едностайни апартаменти. Те обаче ще имат и по-голям дял в разходите по поддръжката на общите части – за ремонти, преустройства и др.

Решенията на Общото събрание ще се взимат с обикновено мнозинство – над 50% от представените идеални части от общите части на етажната собственост, т.е. от присъстващите. Решенията за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж ще се приемат с абсолютно мнозинство, а 75% биха могли да извадят собственик от апартамента му.

За провеждането на общите събрания следва да се води протокол, в който да се вписват някои данни: датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения.

Управителният съвет (управителят) ще действа две години и ще се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Има и възможност да бъде избран управителен съвет, както и надзорен съвет или надзорник. Докладът и протоколите от заседанията на управителния съвет ще се предоставят за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване. Председателят на управителния съвет или управителят ще е длъжен да съхранява безсрочно техническия паспорт на сградата. Всеки собственик ще може да иска от Районния съд отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание.

Новият закон въвежда отново и домовата книга, тук наречена “книга на собствениците”.
В 15-дневен срок от придобиването на имот в границите на етажната собственост, всеки собственик, както и членовете на неговото домакинство ще бъдат вписвани в книгата на собствениците. Именно в тази книга ще бъдат вписвани и притежаваните или взети за отглеждане животни от етажните собственици.

Законът бе многкратно критикуван, но той все пак по-подробно и обстоятелствено от ПУРНЕС урежда отношенията в етажната собственост, а както гласи народната мъдрост “По-добре лош закон, отколкото никакъв”.