На 02.12.2008 г. влезе в сила новият Закон за защита на конкуренцията, който бе публикуван в Държавен вестник, брой 102 от 28 ноември 2008г.  Законът предвижда съвсем различен подход по отношение на административнонаказателната отговорност по ЗЗК. Имуществените санкции няма да бъдат повече фиксирани с минимална и максимална граница, а занапред ще се определят като процентна стойност от оборота на предприятията.

 Както в предишния закон, така и в новия са предвидени редица санкции, включително за неизпълнение на решения на комисията или предоставяне на непълна или заблуждаваща информация. Предвижда се и освобождаване от имуществена санкция, респ. нейното намаляване, в случай че предприятие доброволно сътрудничи на комисията за разкриване на картели. Комисията ще има правомощията да налага временни мерки и да одобрява поемане на задължения, предложени от предприятията.

С новия закон е повишена стойността на прага, в който участниците в концентрации ще са задължени да уведомят КЗК. Досега той бе 15 млн.лв., а с новия закон се увеличава на 25 млн. лв. Законът предвижда засилени гаранции за защита на правата на страните и някои допълнителни актове в производството. Също така се въвеждат и съвсем нови състави по отношение на имитация на домейн или интернет страница. Забранява се също и рекламата, която се основава на сравнение с конкурентни предприятия.

Една от хубавите нови възможности, които законът въвежда е за предявяване на искове по реда на Гражданския процесуален кодекс -  за обезщетения за вреди, които са резултат от нарушения на конкурентното право. С влизане в сила на новия закон ще започне и дейността по поддържането на електронен регистър на издаваните от КЗК актове, който ще бъде публичен.     

 Проектозаконът бе изготвен от Комисията за защита на конкуренцията със съдействието на Италианския орган по конкуренция. Основна цел на закона е да се приведе българското законодателство в съответствие с правото на Общността и да се гарантира по-ефективна защита на конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията има възможността да прилага както националното законодателство, така и европейското по отношение на въпросите, свързани със защитата на конкуренцията. Новият закон урежда въпросите на сътрудничеството между Комисията за защита на конкуренцията и Европейската комисия, а също и органите, които се произнасят по въпросите за конкуренцията в други страни-членки на Европейския съюз.