Правно основание

Административнопроцесуален кодекс

Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ)

Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ППЗКВВООБ)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Характеристика

Разрешения за пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси ВВООБ на територията на Република България се издават на физически лица, на юридически лица и на еднолични търговци, получили разрешение за придобиване или съхраняване.

Поместеното изложение указва редът и условията за издаване на разрешение за пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ВВООБ) от граждани.

Разрешението е необходима предпоставка, за да може да бъде извършена дейността по пренасяне на ВВООБ законосъобразно. Получените разрешения могат да бъдат използвани единствено от лицата, на които са предоставени. Преотстъпването на разрешения или на права по тях на друго лице прави разрешенията невалидни.

Забележка: Пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от и до териториите на държавите членки се извършва след получаване на разрешение и документ за пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на ЕС.

Физически лица и служители на юридически лица могат да пренасят огнестрелни оръжия за самоотбрана, за ловни, спортни и културни цели от и до териториите на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), с европейски паспорт на огнестрелното оръжие.

След получаване на разрешението лицата, получили разрешение, следва да имат предвид и да спазват някои законови изисквания, като:

- забраната за пренасянето на взривни вещества като ръчен багаж по обществения транспорт;

- забраната за пренасянето на ВВООБ във вид на пощенски колетни пратки по всички видове транспорт;

- изискването за извършване превоз на взривни вещества и боеприпаси (ВВБ) с въоръжена охрана и със специално оборудвани и допуснати за целта от Министерството на транспорта превозни средства съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга  
   

I. Компетентен орган

Разрешения за пренасяне на ВВООБ на територията на Република България се издават на физически лица, получили разрешение за придобиване или съхраняване, от директора на Национална служба "Полиция" НСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на районното полицейско управление РПУ, на чиято територия ще бъдат пренесени.

Пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от и до териториите на държавите членки се извършва след получаване на разрешение и документ за пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на ЕС от директора на НСП или от упълномощено от него длъжностно лице.

II. Заявител

Заявители по разглежданата услуга могат да бъдат физически лица, които са заинтересовани от получаването на разрешението за пренасяне на ВВООБ.

III. Нормативно установени изисквания

Физически лица и служители на юридически лица могат да пренасят огнестрелни оръжия за самоотбрана, за ловни, спортни и културни цели от и до териториите на държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), с европейски паспорт на огнестрелното оръжие.

Пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от и до териториите на държавите членки се извършва след получаване на разрешение и документ за пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на ЕС.

IV. Необходими документи

За издаване на разрешение за пренасяне на ВВООБ заинтересованите лица следва да подадат искане по образец, в което да посочат:

- основанието за пренасяне на ВВООБ;

- от къде и до къде ще бъдат пренесени;

- видът и количествата им; видът на превозните средства; данни за отговорното лице и за охраната.

Към искането се прилагат разрешения за извършване на дейности с ВВООБ и документ за платена държавна такса.

V. Вътрешен ход на административната услуга

Органите, издаващи разрешенията за дейности с ВВООБ, се произнасят по исканията в едномесечен срок от подаването им.

Разрешенията за пренасяне се издават за срок от 3 месеца.

Отказът за издаване на разрешенията, предмет на разглежданата услуга, или отнемането им може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При издадено разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси по искане на лицата се издава европейски паспорт на огнестрелното оръжие. Европейски паспорт на огнестрелното оръжие се издава със същия срок, за който е издадено разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие.

VI. Такси

За пренасяне на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани се събира такса в размер на 5 лв. Размерът на таксата е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.