Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Търговски закон (ТЗ)
Закон за кредитните институции (ЗКИ)
Валутен закон (ВЗ)
Наредба № 26 от 22 декември 2006 г. за финансовите къщи (Наредба № 26)

Характеристика

Финансова къща е юридическо лице (капиталово търговско дружество), което извършва сделки с чуждестранна валута по безкасов начин и в наличност по занятие след получаване на лицензия за финансова къща от Българска народна банка (БНБ). Целта на настоящата услуга е да укаже реда за издаване на лицензия за извършване на дейност като финансова къща.


Процедура:
  
1. Компетентен орган

Лицензията за финансова къща се издава от подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор".

2. Заявител

За получаване на лицензия могат да кандидатстват учредени дружества или такива, които са в процес на учредяване, от типа на акционерно дружество (АД), дружество с ограничена отговорност (ООД) или командитно дружество с акции.

3. Нормативно установени изисквания

Дружеството, което ще извършва сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин като финансова къща, трябва да отговаря на следните изисквания:

- да е регистрирано (да е учредяващо се) акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност или командитно дружество с акции по ТЗ;
- да има записан и внесен капитал към момента на подаване на заявлението не по-малък от 100 000 лв., като вноските до минимално изискуемия капитал са само парични и не могат да бъдат със заемни средства;
- да разполага със собствен капитал в размер не по-малък от 100 000 лв.;
- да има предмет на дейност само сделки от посочените в чл. 2, ал. 2, т. 5 - 14 от ЗКИ;
- заявителят и негов акционер (съдружник) са доказали своята надеждност и финансова стабилност.

Разпоредбите на Наредба № 26 въвеждат също и изисквания относно членовете на управителния или контролния орган на финансова къща, свързани с тяхната благонадеждност, професионализъм, необходима квалификация и финансова стабилност.

Забележка: Лице, което ще извършва сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин като финансова къща, не може да извършва дейност и като обменно бюро.

4. Необходими документи

4.1.Заявление

Търговското дружество, което иска да получи лицензия за финансова къща, подава писмено заявление, което трябва да съдържа:

- наименование, седалище и адрес на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция;
- имената на лицата (лицето), които управляват и представляват заявителя;
- начин за извършване на сделките с чуждестранна валута (по безкасов начин или по безкасов и в наличност).

4.2. Документи, придружаващи заявлението

Към заявлението се прилагат определените с на Наредба № 26 документи:

- заверен препис от устава, договора (акта) за учредяване;
- списък на акционерите или съдружниците, съответно на учредителите;
- документи, удостоверяващи записания и внесен капитал;
- заверен препис от решението за вписване в търговския регистър на заявителя и удостоверение за актуално състояние по търговския регистър или от решението за учредяване (при учредяващо се дружество);
- документ за регистрация по БУЛСТАТ;
- документ, издаден от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, за размера на платените данъци през последните три години, ако дружеството е извършвало дейност;
- документ, от който да е видно, че няма налагани санкции през последната година за укриване на доходи, подлежащи на данъчно облагане, ако дружеството е извършвало дейност;
- препоръки от две търговски банки за заявителя, ако дружеството е извършвало дейност;
- актовете за извършените през годината данъчни проверки или декларация от лицето, че не са извършени такива, ако дружеството е извършвало дейност;
- списък на адресите на всички помещения, в които ще се извършват сделки с чуждестранна валута, както и копие от документи, удостоверяващи правото на ползване на тези помещения;
- документ, издаден от регионалната дирекция на МВР, че горепосочените помещения отговарят на изискванията за сигурност, защита и охрана;
- сертификат за противопожарна безопасност за помещенията, издаден от специализираните органи по противопожарна охрана;
- списък с имената, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на лицата, които ще извършват сделки с чуждестранна валута, към който се прилагат и сведение за професионалния опит и квалификация им, свидетелство за съдимост. декларация за съответното лице, че не е лишавано от правото да заема материалноотговорна длъжност.

Предоставят се и данни относно:

- лицата, управляващи и представляващи финансовата къща;
- всяко физическо лице, което е записало (притежава) 10 и над 10 на сто от акциите с право на глас (чийто дял се равнява на 10 и над 10 на сто) от капитала на дружеството заявител;
- всяко юридическо лице, което е записало (притежава) 10 и над 10 на сто от акциите с право на глас (чийто дял се равнява на 10 и над 10 на сто) от капитала на дружеството заявител.

Забележка: БНБ може да изисква представянето и на допълнителни документи, необходими при преценяване надеждността и финансовата стабилност на заявителя или на негов акционер (съдружник).

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се подава до подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор". Отстраняването на недостатъци и непълноти става в определен от БНБ срок, който не може да бъде по-дълъг от общия срок за произнасяне. В срок до 3 месеца от получаване на заявлението подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", издава лицензия въз основа на мотивирано предложение на упълномощени от него лица, ако са налице условията и са представени всички необходими документи, или отказва издаването на лицензия в случаите, посочени в Наредба №26 на БНБ.

Отказът за издаване на лицензия за извършване на дейност като финансова къща подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

6. Срок на издадената лицензия

Издадената лицензия за упражняване на дейност като финансова къща е безсрочна.

7. Такси

- за административните разходи, свързани с разглеждането на заявленията и документите за издаване на лицензия за финансова къща, БНБ събира такса в размер 5000 лв.;
- за промяна на издадената лицензия в частта относно начина на извършване на сделките с чуждестранна валута и/или наименованието на финансовата къща - таксата е в размер на 500 лв.;
- за актуализиране на данни относно лицензията и приложението към нея се събира такса в размер 200 лв.